Summer Week 2021 — Zrób go z nami

Lar­po­wa­nie to fan­ta­stycz­ne i wie­lo­wy­mia­ro­we hob­by: pasja, w któ­rej może­my reali­zo­wać się na wie­le spo­so­bów. Wcie­la­nie się w fik­cyj­ne posta­cie to rzecz naj­bar­dziej oczy­wi­sta. Ale odgry­wa­nie roli to nie wszyst­ko. Przy­go­to­wa­nie do gry czę­sto obej­mu­je też szy­cie stro­ju, two­rze­nie rekwi­zy­tów czy przy­go­to­wy­wa­nie fry­zu­ry i maki­ja­żu — te rze­czy też mogą z cza­sem stać się rów­nie waż­ne, co samo odgrywanie. 

Z cza­sem wie­le lar­pu­ją­cych osób chce spró­bo­wać swo­ich sił “po dru­giej stro­nie bary­ka­dy” — czy­li stwo­rzyć swo­ją wła­sną grę. To zada­nie może wyda­wać się przy­tła­cza­ją­ce. W powszech­nej świa­do­mo­ści bycie Mistrzem czy Mistrzy­nią gry wyma­ga wie­le umie­jęt­no­ści na raz. Trze­ba umieć napi­sać larp, popro­wa­dzić go, przy­go­to­wać sce­no­gra­fię i rekwizyty…

Jeśli chcesz wkrę­cić się w robie­nie lar­pów, mamy dla Cie­bie zestaw dobrych wiadomości.

  • Nie musisz robić tych wszyst­kich rze­czy na raz.
  • Możesz wyspe­cja­li­zo­wać się w jednej.
  • Pod­czas Black­Box Sum­mer Week będzie oka­zja, by spraw­dzić swo­ich sił w każ­dej z nich. 

Zapra­sza­my Cię to współ­two­rze­nia z Nami tego­rocz­nej edy­cji Black­Box Sum­mer Week.

Chcę zgłosić swój larp do programu festiwalu

Masz pomysł na grę, albo nawet goto­wy larp? Świet­nie! Zgłoś go do pro­gra­mu nasze­go festi­wa­lu. Pomo­że­my ci ją przy­go­to­wać i popro­wa­dzić. Jeśli chcesz — zer­k­nie­my wcze­śniej na Twój sce­na­riusz i podzie­li­my się radą.

Chcę poprowadzić larp w trakcie festiwalu

Dołącz do gro­na pro­wa­dzą­cych lar­py! Nie bój się, jeśli jesz­cze nigdy tego nie robiłeś/aś lub nie masz swo­je­go wła­sne­go sce­na­riu­sza! Wpro­wa­dzi­my cię w temat i pomo­że­my wybrać goto­wy larp, w któ­rym zade­biu­tu­jesz w roli Mistrza / Mistrzy­ni Gry. 

Chcę dołączyć do zespołu produkcyjnego

Intry­gu­je Cię pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia gry? Festi­wal to dosko­na­ła oka­zja, żeby zaj­rzeć za kuli­sy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­duk­cji lar­pów. Poznaj sekre­ty lar­po­wych logi­sty­ków i sce­no­gra­fów. Buduj nastrój, twórz ilu­zje, świa­tłem i dźwię­kiem wycza­ruj całe światy.


Opublikowano

w

,

przez