Strona główna » Summer Week 2021 – Zrób go z nami

Lar­powanie to fan­tasty­czne i wielowymi­arowe hob­by: pas­ja, w której może­my real­i­zować się na wiele sposobów. Wcielanie się w fik­cyjne posta­cie to rzecz najbardziej oczy­wista. Ale odgry­wanie roli to nie wszys­tko. Przy­go­towanie do gry częs­to obe­j­mu­je też szy­cie stro­ju, tworze­nie rek­wiz­ytów czy przy­go­towywanie fryzury i mak­i­jażu — te rzeczy też mogą z cza­sem stać się równie ważne, co samo odgrywanie. 

Z cza­sem wiele larpu­ją­cych osób chce spróbować swoich sił “po drugiej stron­ie barykady” — czyli stworzyć swo­ją włas­ną grę. To zadanie może wydawać się przytłacza­jące. W powszech­nej świado­moś­ci bycie Mis­trzem czy Mis­trzynią gry wyma­ga wiele umiejęt­noś­ci na raz. Trze­ba umieć napisać larp, poprowadz­ić go, przy­go­tować scenografię i rekwizyty…

Jeśli chcesz wkrę­cić się w robi­e­nie larpów, mamy dla Ciebie zestaw dobrych wiadomości.

  • Nie musisz robić tych wszys­t­kich rzeczy na raz.
  • Możesz wyspec­jal­i­zować się w jednej.
  • Pod­czas Black­Box Sum­mer Week będzie okaz­ja, by sprawdz­ić swoich sił w każdej z nich. 

Zaprasza­my Cię to współt­worzenia z Nami tegorocznej edy­cji Black­Box Sum­mer Week.

Chcę zgłosić swój larp do programu festiwalu

Masz pomysł na grę, albo nawet gotowy larp? Świet­nie! Zgłoś go do pro­gra­mu naszego fes­ti­walu. Pomoże­my ci ją przy­go­tować i poprowadz­ić. Jeśli chcesz — zerkniemy wcześniej na Twój sce­nar­iusz i podzie­limy się radą.

Chcę poprowadzić larp w trakcie festiwalu

Dołącz do grona prowadzą­cych larpy! Nie bój się, jeśli jeszcze nigdy tego nie robiłeś/aś lub nie masz swo­jego włas­nego sce­nar­iusza! Wprowadz­imy cię w tem­at i pomoże­my wybrać gotowy larp, w którym zade­bi­u­tu­jesz w roli Mis­trza / Mis­trzyni Gry. 

Chcę dołączyć do zespołu produkcyjnego

Intrygu­je Cię pro­ces przy­go­towywa­nia gry? Fes­ti­w­al to doskon­ała okaz­ja, żeby zajrzeć za kulisy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­dukcji larpów. Poz­naj sekre­ty lar­powych logistyków i scenografów. Buduj nas­trój, twórz iluz­je, światłem i dźwiękiem wyczaruj całe światy.

Przewiń do góry