Strona główna » PROGRAM FESTIWALU

Summer Week 2021: Program Festiwalu

Od kil­ku­na­stu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam pre­zent:  Pro­gram Festi­wa­lu Pierw­szy zestaw gier, w któ­re zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opu­bli­ko­wa­li­śmy w lutym. Dziś doda­je­my do tego zesta­wu kolej­nych 11 lar­pów. Jeśli czytałeś/aś wcze­śniej nasz Pro­gram 1.0, zwróć uwa­gę przede wszyst­kim na tytu­ły gier poprze­dzo­ne sło­wem #NEW. Jeśli dopie­ro teraz zerkasz …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram Festi­wa­lu Read More »

Summer Week 2021: Program 1.0

W ubie­gły week­end otwo­rzy­li­śmy For­mu­la­rze Zgło­sze­nio­we dla Autorów/Autorek, Pro­wa­dzą­cych i Producentów/Producentek lar­pów. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na Wasze gry, pomy­sły na to, co chcie­li­by­ście popro­wa­dzić — no i z chę­cią podzie­li­my się doświad­cze­niem w reali­za­cji i przy­go­to­wy­wa­niu gier. Bynaj­mniej, nie zna­czy to, że nie pra­co­wa­li­śmy nad pro­gra­mem nasze­go festi­wa­lu! Wręcz prze­ciw­nie: od kil­ku mie­się­cy selek­cjo­no­wa­li­śmy i wybieraliśmy …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram 1.0 Read More »

Summer Week 2021 — Zrób go z nami

Lar­po­wa­nie to fan­ta­stycz­ne i wie­lo­wy­mia­ro­we hob­by: pasja, w któ­rej może­my reali­zo­wać się na wie­le spo­so­bów. Wcie­la­nie się w fik­cyj­ne posta­cie to rzecz naj­bar­dziej oczy­wi­sta. Ale odgry­wa­nie roli to nie wszyst­ko. Przy­go­to­wa­nie do gry czę­sto obej­mu­je też szy­cie stro­ju, two­rze­nie rekwi­zy­tów czy przy­go­to­wy­wa­nie fry­zu­ry i maki­ja­żu — te rze­czy też mogą z cza­sem stać się rów­nie ważne, …

Sum­mer Week 2021 — Zrób go z nami Read More »

Przewiń do góry