Summer Week 2022 — Harmonogram larpów na festiwalu

Kocha­ni, od kil­ku­na­stu tygo­dni wie­cie już, w jakie gry będzie­cie mie­li oka­zję zagrać w trak­cie tego­rocz­nej edy­cji BB Sum­mer Week. Czas zapre­zen­to­wać szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram! Zgra­li­śmy ala­skań­skie loka­cje z potrze­ba­mi pro­wa­dzą­cych, dostęp­no­ścią pro­du­cen­tów oraz licz­bą waka­tów w każ­dym bloku. 

Tego­rocz­ny pro­gram róż­ni się nie­co od ubie­gło­rocz­ne­go. W tym roku nie ma fla­go­wej “gry głów­nej” (acz­kol­wiek powró­ci w roku przy­szłym), dla­te­go w pro­gra­mie mamy tro­chę wię­cej prze­strze­ni. Zli­kwi­do­wa­li­śmy środ­ko­wy blok małych i szyb­kich gier. Dzię­ki temu lar­py wiczor­ne nie będą się już koń­czyć o 2 lub 3 nad ranem. Prze­rwa pomię­dzy blo­kiem poran­nym a wie­czor­nym jest jed­nak na tyle duża, że znaj­dzie się czas na inne, spon­ta­nicz­ne aktyw­no­ści: warsz­ta­ty tań­ca, kon­kurs zna­jo­mo­ści seria­lu “Heart­stop­per”, plan­szów­ki czy lar­po­wa­nie “poza programem”.

Aby uła­twić tę ostat­nią opcję, pod­czas same­go Festi­wa­lu otrzy­ma­cie dostęp do sce­na­riu­szy w for­ma­cie Print&Play, gdy­by­ście mie­li ocho­tę samo­dziel­nie popro­wa­dzić dodat­ko­wą grę OFFbroadway. 

Jako Orga­ni­za­to­rzy, zastrze­ga­my sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w zapre­zen­to­wa­nym pla­nie w try­bie “na bie­żą­co”, gdy­by zaszła taka potrze­ba. Jeśli chcesz odwie­dzić nas na krót­ko, aby zagrać w kon­kret­ną grę — skon­tak­tuj się z nami i upew­nij, że w har­mo­no­gra­mie nie zaszły zmiany. 

A teraz do rze­czy.
Oto…

Harmonogram BlackBox Summer Week 2022

Niedziela, 21 sierpnia

  • 16:00 — Akredytacja
  • 19:00 — Ofi­cjal­ne Otwar­cie Festiwalu
  • 20:00 — Noc Jeepów

Poniedziałek, 22 sierpnia

Wtorek, 23 sierpnia

Środa, 24 sierpnia 

Czwartek, 25 sierpnia

Piątek, 26 sierpnia

Sobota, 27 sierpnia

Niedziela, 29 sierpnia

  • 00:00 — Ofi­cjal­ne Zakoń­cze­nie Festiwalu
  • 11:00 — Poże­gna­nie Uczest­ni­ków i Uczest­ni­czek Festiwalu
  • 12:00 — Opusz­cze­nie dom­ków traperskich

Opublikowano

w

,

przez