Ręka Umarlaka - BlackBox 3City

Ręka Umarlaka

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 24

Larp popro­wa­dzo­no na:

Co jakiś czas w mia­stecz­ku zatrzy­mu­je się na noc dyli­żans. Jego pasa­że­ro­wie — czę­sto obrzy­dli­we miesz­czu­chy, wymu­ska­ne pani­czy­ki, chci­wi ban­kie­rzy i zakła­ma­ni praw­ni­cy – przez kil­ka czy kil­ka­na­ście godzin mają oka­zję przy­glą­dać się życiu twar­dych ludzi z pogra­ni­cza, ran­cze­rów, tra­pe­rów, poszu­ki­wa­czy zło­ta, cza­sem nawet oko­licz­nych Indian. Potem dyli­żans rusza dalej, a miej­sco­wi jesz­cze przez dzień czy dwa krę­cą gło­wą z poli­to­wa­niem i strzy­ka­ją śli­ną w stro­nę, gdzie za wehi­ku­łem opadł kurz. W Tomb­sto­ne ludz­kie życie jest tanie; Ci tam mie­li szczę­ście, że wyje­cha­li w tym samym skła­dzie, co przyjechali…
Czy tak będzie i tym razem?

Opis

„Ręka Umar­la­ka” to larp osa­dzo­ny w kli­ma­tach Dzi­kie­go Zacho­du, a inspi­ro­wa­ny całą gamą dzieł kul­tu­ry z gatun­ku western. Nie uni­ka przy tym pew­nej prze­sa­dy i ude­rza­nia w kli­sze – to nie jet to gra histo­rycz­na, choć prze­cież czer­pie z histo­rii peł­ny­mi gar­ścia­mi. Bli­żej jej chy­ba do odwzo­ro­wa­nia jed­ne­go z fil­mów z Clin­tem Eastwoodem. 

Histo­ria roz­gry­wać się na począt­ku lat 70tych XIX wie­ku, w nie­wiel­kim jesz­cze wów­czas mia­stecz­ku Tomb­sto­ne w Dako­cie Połu­dnio­wej. Jest cie­pło, cicho… Zbyt cicho.

Lista wakatów

 • PROSTYTUTKA, marzą­ca o lep­szym życiu.
 • PODRÓŻNY, mało­mów­ny i ponury.
 • ŻONA PASTORA, o burz­li­wej przeszłości.
 • BURMISTRZ, zamoż­ny i cie­szą­cy się szacunkiem.
 • SZERYF, doświad­czo­ny i zgorzkniały.
 • ZASTĘPCA SZERYFA, mło­dy i ambitny.
 • INDIAŃSKI MYŚLIWY, odstrę­cza­ją­cy i dziki.
 • INDIAŃSKA HANDLARKA, nie­śmia­ła i cicha.
 • HERSZT BANDY, poryw­czy i arogancki.
 • UCZONY, wykształ­co­ny i ode­rwa­ny od rzeczywistości.
 • NAUKOWIEC, wystra­szo­ny i trzy­ma­ją­cy się towarzysza.
 • BURDELMAMA, dum­na i dba­ją­ca o swe interesy.
 • PASTOR, towa­rzy­ski i zatro­ska­ny o swe owieczki.
 • PRAWNIK, pró­bu­ją­cy odna­leźć się na Dzi­kim Zachodzie.
 • FELCZERKA, dobra dusza miasteczka.
 • DZIWKA, spryt­na i zawsze roześmiana.
 • POSZUKIWACZ ZŁOTA, pod­sta­rza­ły i zdziwaczały.
 • BANKIER, opa­no­wa­ny i praktyczny.
 • REPORTERKA, wścib­ska i impulsywna.
 • WOŹNICA, suro­wy i prostolinijny.
 • MEKSYKANIN, bru­tal­ny i szorstki.
 • SQUAW, roz­dar­ta mię­dzy dwie­ma społecznościami.
 • LEKARKA, twar­do stą­pa­ją­ca po ziemi.
 • ŁOWCA NAGRÓD, spo­koj­ny i czujny.

Frak­cje (role zbiorowe)

 • Ród Spen­ce­rów
 • Ród Tay­lo­rów
 • Ród Rus­se­lów (Salo­on)

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na larp w stro­je nawią­zu­ją­cych do popkul­tu­ro­we­go wize­run­ku Dzi­kie­go Zachodu.

Ważne

Oprócz 24 gra­czy, w lar­pie jest jesz­cze 6 ról NPC odpo­wie­dzial­nych za two­rze­nie dedy­ko­wa­ne­go nastro­ju i kli­ma­tu gry.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.