Konwencja: western

  • Ręka Umarlaka

    Ręka Umarlaka

    „Ręka Umar­la­ka” to larp osa­dzo­ny w kli­ma­tach Dzi­kie­go Zacho­du, a inspi­ro­wa­ny całą gamą dzieł kul­tu­ry z gatun­ku western. Nie uni­ka przy tym pew­nej prze­sa­dy i ude­rza­nia w kli­sze – to nie jet to gra histo­rycz­na, choć prze­cież czer­pie z histo­rii peł­ny­mi gar­ścia­mi. Bli­żej jej chy­ba do odwzo­ro­wa­nia jed­ne­go z fil­mów z Clin­tem Eastwoodem.  Histo­ria roz­gry­wać…