Strona główna » Larpy » Trybunał

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 12

Larp poprowad­zono na:

Dwój­ka żołnierzy z waszego odd­zi­ału, szere­gowy Sro­ka i kapral Bor­suk, zostali oskarżeni o kradzież chle­ba. To poważny zarzut. Wszyscy gło­du­je­cie, w kra­ju braku­je jedzenia. Jeśli sąd wojen­ny uzna ich za win­nych, zostaną zas­trze­leni. Prob­lem w tym, że tego nie zro­bili – w momen­cie kradzieży obaj byli z wami. Win­nym jest najpewniej major Świnia, który częs­to pod­kra­da różne rzeczy z baraków, żeby je później sprzedać. Ale nikt będzie chci­ał tego usłyszeć, ani tym bardziej powiedzieć — więk­szość dowód­ców albo jest sko­rumpowana, albo się boi. Kozły ofi­arne zostaną uznane za win­nych i stra­cone, chy­ba że wystar­cza­ją­ca licz­ba ludzi poświad­czy ich niewin­ność. Z tym, że będzie to niezwyk­le niebez­pieczne, a odważni zapewne będą następ­ni w kole­jce od odstrza­łu. Co zro­bi­cie? I jak wielu innych musi­ało­by wraz z wami zawal­czyć o prawdę?…

Opis

Try­bunał to dwu­godzin­ny larp fińskiego twór­cy, Thomasa Harvi­aine­na. Przez­nac­zony jest dla małej grupy graczy. Wszys­tkie posta­cie — dowol­nej płci — są żołnierza­mi w państ­wie o ustro­ju total­i­tarnym. Czas i miejsce nie są jed­nak z góry określone. To prowadzą­cy i gracze zade­cy­du­ją, w jakich reali­ach chcą umiejs­cow­ić akcję — ale nie ma takiej koniecznoś­ci. Nie jest to gra akcji – wszys­tko zamy­ka się na grupie ludzi debatu­ją­cych nad wspól­nym, poważnym prob­le­mem. Punk­tem wyjś­cia jest wezwanie pierwszej/go z Was na przesłuchanie przed try­bunałem wojskowym. Każdy stanie przed sędzi­a­mi w poje­dynkę, bez możli­woś­ci usłyszenia, co powiedzą inni.

Jeśli więc chce­cie zro­bić coś dobrego — albo zapewnić sobie przeży­cie — musi­cie załatwić to ter­az.

Infografiki

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry