Trybunał - BlackBox 3City

Trybunał

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Dwój­ka żoł­nie­rzy z wasze­go oddzia­łu, sze­re­go­wy Sro­ka i kapral Bor­suk, zosta­li oskar­że­ni o kra­dzież chle­ba. To poważ­ny zarzut. Wszy­scy gło­du­je­cie, w kra­ju bra­ku­je jedze­nia. Jeśli sąd wojen­ny uzna ich za win­nych, zosta­ną zastrze­le­ni. Pro­blem w tym, że tego nie zro­bi­li – w momen­cie kra­dzie­ży obaj byli z wami. Win­nym jest naj­pew­niej major Świ­nia, któ­ry czę­sto pod­kra­da róż­ne rze­czy z bara­ków, żeby je póź­niej sprze­dać. Ale nikt będzie chciał tego usły­szeć, ani tym bar­dziej powie­dzieć — więk­szość dowód­ców albo jest sko­rum­po­wa­na, albo się boi. Kozły ofiar­ne zosta­ną uzna­ne za win­nych i stra­co­ne, chy­ba że wystar­cza­ją­ca licz­ba ludzi poświad­czy ich nie­win­ność. Z tym, że będzie to nie­zwy­kle nie­bez­piecz­ne, a odważ­ni zapew­ne będą następ­ni w kolej­ce od odstrza­łu. Co zro­bi­cie? I jak wie­lu innych musia­ło­by wraz z wami zawal­czyć o prawdę?…

Opis

Try­bu­nał to dwu­go­dzin­ny larp fiń­skie­go twór­cy, Tho­ma­sa Harvia­ine­na. Prze­zna­czo­ny jest dla małej gru­py gra­czy. Wszyst­kie posta­cie — dowol­nej płci — są żoł­nie­rza­mi w pań­stwie o ustro­ju tota­li­tar­nym. Czas i miej­sce nie są jed­nak z góry okre­ślo­ne. To pro­wa­dzą­cy i gra­cze zade­cy­du­ją, w jakich realiach chcą umiej­sco­wić akcję — ale nie ma takiej koniecz­no­ści. Nie jest to gra akcji – wszyst­ko zamy­ka się na gru­pie ludzi deba­tu­ją­cych nad wspól­nym, poważ­nym pro­ble­mem. Punk­tem wyj­ścia jest wezwa­nie pierwszej/go z Was na prze­słu­cha­nie przed try­bu­na­łem woj­sko­wym. Każ­dy sta­nie przed sędzia­mi w poje­dyn­kę, bez moż­li­wo­ści usły­sze­nia, co powie­dzą inni.

Jeśli więc chce­cie zro­bić coś dobre­go — albo zapew­nić sobie prze­ży­cie — musi­cie zała­twić to teraz.

Infografiki

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.