Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.61 — Trybunał

Miejsce: Klubo­ga­le­ria Bunki­er

Czas: 03.03.2019 r. godz. 18:00

Fin J. Toumas Harvi­ainen, to przede wszys­tkim akademik (ma dok­torat z filo­zofii) zaj­mu­ją­cy się badaniem gier fab­u­larnych (pełnił funkcję redak­to­ra Inter­na­tion­al Jour­nal of Role-Play­ing, obec­nie zaś współredagu­je Jour­nal of Sim­u­la­tion & Gam­ing). Black­Box­owej społecznoś­ci prezen­towal­iśmy już jeden z jego larpów w 4 sezonie naszej dzi­ałal­noś­ci — A Ser­pent of Ash.  Na między­nar­o­dowym forum Toumas dow­iódł swoich umiejęt­noś­ci jako twór­ca zdoby­wa­jąc w 2010 roku główną nagrodę w rywal­iza­cji The Larp­writer Chal­lengeZwycięst­wo przyniosła mu gra

Trybunał

którą pod­czas naszego 61go spotka­nia poprowadzi dla was gościn­nie jed­na z założy­cielek Black­Box 3City, Doro­ta Kali­na Tro­janows­ka. Serdecznie zaprasza­my Was na ten wyjątkowy larp o wojnie, kłamst­wie, przy­jaźni i prawdzie.

Sprzedaż biletów w cenie 20zł rozpocznie się na kilka­naś­cie dni przed grą.
Na wydarze­nie prosimy nie przynosić włas­nych napoi i jedzenia.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Trybunał

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry