BlackBox No.61 — Trybunał

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 03.03.2019 r. godz. 18:00

Fin J. Toumas Harvia­inen, to przede wszyst­kim aka­de­mik (ma dok­to­rat z filo­zo­fii) zaj­mu­ją­cy się bada­niem gier fabu­lar­nych (peł­nił funk­cję redak­to­ra Inter­na­tio­nal Jour­nal of Role-Play­­ing, obec­nie zaś współ­re­da­gu­je Jour­nal of Simu­la­tion & Gaming). Black­Bo­xo­wej spo­łecz­no­ści pre­zen­to­wa­li­śmy już jeden z jego lar­pów w 4 sezo­nie naszej dzia­łal­no­ści — A Ser­pent of Ash.  Na mię­dzy­na­ro­do­wym forum Toumas dowiódł swo­ich umie­jęt­no­ści jako twór­ca zdo­by­wa­jąc w 2010 roku głów­ną nagro­dę w rywa­li­za­cji The Lar­pw­ri­ter Chal­len­geZwy­cię­stwo przy­nio­sła mu gra

Trybunał

któ­rą pod­czas nasze­go 61go spo­tka­nia popro­wa­dzi dla was gościn­nie jed­na z zało­ży­cie­lek Black­Box 3City, Doro­ta Kali­na Tro­ja­now­ska. Ser­decz­nie zapra­sza­my Was na ten wyjąt­ko­wy larp o woj­nie, kłam­stwie, przy­jaź­ni i prawdzie.

Sprze­daż bile­tów w cenie 20zł roz­pocz­nie się na kil­ka­na­ście dni przed grą.
Na wyda­rze­nie pro­si­my nie przy­no­sić wła­snych napoi i jedzenia.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Trybunał

Cena bile­tu 20 zł.