Konwencja: dramat wojenny

 • ‘Till the Bitter End

  ‘Till the Bitter End

  ‘Till the bit­ter end to larp sku­pio­ny na trud­nych, moral­nych decy­zjach. Gra­cze wcie­lą się w eli­tar­ny oddział rebe­lian­tów wal­czą­cych z bli­żej nie­spre­cy­zo­wa­nym sys­te­mem tota­li­tar­nym. Mają tyl­ko jed­no zada­nie — prze­trans­por­to­wać potęż­ną broń, “Żół­nie­rzy­ka”, do dowódz­twa rebe­lii, a tym samym zakoń­czyć woj­nę. Są już na gra­ni­cy wytrzy­ma­ło­ści, zosta­ły im już ostat­nie nabo­je, ale muszą dopro­wa­dzić misję…

 • Pewnego razu w Ombreville

  Pewnego razu w Ombreville

  Pew­ne­go razu… to opo­wieść o ludz­kiej natu­rze. Opo­wieść o stra­chu, zawi­ści, plot­kach pro­wa­dzą­cych do nieszczęść. Tro­chę tu patrio­ty­zmu, tro­chę obmier­z­łej kola­bo­ra­cji. Tro­chę tu lojal­no­ści i tro­chę zdra­dy. Tro­chę tu mało­mia­stecz­ko­wo­ści, tro­chę otwar­to­ści. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że bar­dzo dużo tu czło­wie­ka. O tym, czy w pozy­tyw­nym, czy nega­tyw­nym, obrzy­dli­wym tego sło­wa zna­cze­niu sami zde­cy­du­je­cie w cią­gu kil­ku…

 • Złote Rendez-Vous

  Złote Rendez-Vous

  Jest wrze­sień roku 1945. Mie­siąc temu Ame­ry­ka­nie zrzu­ci­li dwie bom­by ato­mo­we na japoń­skie mia­sta: Hiro­szi­mę i Naga­sa­ki. Po tych ata­kach Cesar­stwo pod­pi­sa­ło kapi­tu­la­cję i wyco­fa­ło się z dzia­łań wojen­nych. Jed­nak w Euro­pie woj­na jest dale­ka od zakoń­cze­nia. Niem­cy zdo­ła­li prze­chwy­cić rapor­ty alianc­kie­go wywia­du, przez co ope­ra­cja D‑Day nigdy nie roz­po­czę­ła się w Nor­man­dii. Siły ame­ry­kań­skie…

 • Trybunał

  Trybunał

  Try­bu­nał to dwu­go­dzin­ny larp fiń­skie­go twór­cy, Tho­ma­sa Harvia­ine­na. Prze­zna­czo­ny jest dla małej gru­py gra­czy. Wszyst­kie posta­cie — dowol­nej płci — są żoł­nie­rza­mi w pań­stwie o ustro­ju tota­li­tar­nym. Czas i miej­sce nie są jed­nak z góry okre­ślo­ne. To pro­wa­dzą­cy i gra­cze zade­cy­du­ją, w jakich realiach chcą umiej­sco­wić akcję — ale nie ma takiej koniecz­no­ści. Nie jest…