Strona główna » dramat wojenny

Pewnego razu w Ombreville

Pew­ne­go razu… to opo­wieść o ludz­kiej natu­rze. Opo­wieść o stra­chu, zawi­ści, plot­kach pro­wa­dzą­cych do nie­szczęść. Tro­chę tu patrio­ty­zmu, tro­chę obmier­z­łej kola­bo­ra­cji. Tro­chę tu lojal­no­ści i tro­chę zdra­dy. Tro­chę tu mało­mia­stecz­ko­wo­ści, tro­chę otwar­to­ści. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że bar­dzo dużo tu czło­wie­ka. O tym, czy w pozy­tyw­nym, czy nega­tyw­nym, obrzy­dli­wym tego sło­wa zna­cze­niu sami zde­cy­du­je­cie w cią­gu kilku …

Pew­ne­go razu w Ombre­vil­le Read More »

Trybunał

Try­bu­nał to dwu­go­dzin­ny larp fiń­skie­go twór­cy, Tho­ma­sa Harvia­ine­na. Prze­zna­czo­ny jest dla małej gru­py gra­czy. Wszyst­kie posta­cie — dowol­nej płci — są żoł­nie­rza­mi w pań­stwie o ustro­ju tota­li­tar­nym. Czas i miej­sce nie są jed­nak z góry okre­ślo­ne. To pro­wa­dzą­cy i gra­cze zade­cy­du­ją, w jakich realiach chcą umiej­sco­wić akcję — ale nie ma takiej koniecz­no­ści. Nie jest …

Try­bu­nał Read More »

Przewiń do góry