Trybunał

Try­bunał to dwu­godzin­ny larp fińskiego twór­cy, Thomasa Harvi­aine­na. Przez­nac­zony jest dla małej grupy graczy. Wszys­tkie posta­cie — dowol­nej płci — są żołnierza­mi w państ­wie o ustro­ju total­i­tarnym. Czas i miejsce nie są jed­nak z góry określone. To prowadzą­cy i gracze zade­cy­du­ją, w jakich reali­ach chcą umiejs­cow­ić akcję — ale nie ma takiej koniecznoś­ci. Nie jest …

Try­bunał Read More »