'Till the Bitter End - BlackBox 3City

‘Till the Bitter End

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Woj­na nigdy nie jest dobra, ale w życiu pod butem tota­li­ta­ry­zmu jedy­nym roz­wią­za­niem było dla Was zbroj­ne powsta­nie. Nie waż­ne ile żyć to pochło­nę­ło, w koń­cu uda­ło Wam się. Wasz oddział zdo­był broń, któ­ra pozwo­li w koń­cu zakoń­czyć wal­ki z rzą­dem — wystar­czy tyl­ko dostar­czyć ją dowódz­twie rebe­lian­tów i zagro­zić użyciem.
Kom­plet­nie wycień­cze­ni misją, jeste­ście już na ostat­niej pro­stej, kie­dy inten­syw­ne wal­ki zmu­sza­ją Was do prze­cze­ka­nia paru godzin w bez­piecz­nej kryjówce.

Opis

‘Till the bit­ter end to larp sku­pio­ny na trud­nych, moral­nych decy­zjach. Gra­cze wcie­lą się w eli­tar­ny oddział rebe­lian­tów wal­czą­cych z bli­żej nie­spre­cy­zo­wa­nym sys­te­mem tota­li­tar­nym. Mają tyl­ko jed­no zada­nie — prze­trans­por­to­wać potęż­ną broń, “Żół­nie­rzy­ka”, do dowódz­twa rebe­lii, a tym samym zakoń­czyć woj­nę. Są już na gra­ni­cy wytrzy­ma­ło­ści, zosta­ły im już ostat­nie nabo­je, ale muszą dopro­wa­dzić misję do koń­ca. Kie­dy napo­tka­ją na swo­jej dro­dze kom­pli­ka­cje — nie mogą liczyć na niko­go spo­za ich małe­go gro­na. Mają dwie godzi­ny, zanim wal­ki prze­nio­są się w rejon ich bez­piecz­ne­go schro­nie­nia. W tym cza­sie, kom­plet­nie zagu­bie­ni, muszą pod­jąć decy­zję, któ­ra na zawsze zmie­ni ich życia i zde­ter­mi­nu­je dal­sze losy rebelii.

Gra jest moc­ną anty­wo­jen­ną kry­ty­ką i odbrą­zo­wie­niem mitu roman­tycz­nej rebe­lii. Gra­cze będą musie­li zmie­rzyć się z bru­tal­ną rze­czy­wi­sto­ścią, w któ­rej nikt nie jest do koń­ca dobry ani zły, kie­dy wszyst­ko, w co wie­rzy­li na star­cie gry, oka­że się kłam­stwem. Cze­ka ich trud­na, moral­na decy­zja, po któ­rej pod­ję­ciu powin­ni zacząć w inny, nie­co bar­dziej reali­stycz­ny spo­sób postrze­gać poję­cie boha­ter­stwa i cza­r­no-bia­­łej wal­ki z wro­giem. Tak jak suge­ru­je tytuł — cokol­wiek posta­no­wią, koniec oka­że się gorzki.

Larp jest fre­efor­mem: w kar­tach posta­ci nie ma szcze­gó­ło­wej histo­rii boha­te­ra, listy jego celów czy prze­pi­su, jakie decy­zje powi­nien pod­jąć. Posta­cie i wza­jem­ne rela­cje powsta­ją w trak­cie wspól­nych warsz­ta­tów przed larpem. 

Aby dowie­dzieć się wię­cej, zapo­znaj się z DOKUMENTEM PROJEKTOWYM.

Wymagania

W trak­cie gry poja­wią się gło­śne hała­sy, pre­sja cza­su oraz mecha­ni­ka pola wal­ki, pod­czas któ­rej będziesz musiał zaufać innym, mając zamknię­te oczy. Jeśli któ­ra­kol­wiek z tych rze­czy jest dla Cie­bie nie­przy­jem­na — to nie jest larp dla Ciebie.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.