BlackBox No.126 — ‘Till the Bitter End

Czas: 14.01.2024 r. godz. 16:00

Jak ten czas zle­ciał! Ani się obej­rze­li­śmy, a już roz­po­czy­na­my dru­gą poło­wę sezo­nu 🙂 Oko­ło­syl­we­stro­wy prze­łom roku to czas pod­su­mo­wań, roz­li­czeń, snu­cia pla­nów. Zasta­na­wia­li­śmy się jaką grą otwo­rzyć dru­gą poło­wę sezo­nu i osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­li­śmy się (po lek­kim i opty­mi­stycz­nym Xmas spe­cial VIII) na grę trud­niej­szą, wyma­ga­ją­cą i zada­ją­cą poważ­ne pyta­nia. Naszy wybór to larp

‘Till the Bitter End

któ­re­go oso­bą autor­ską jest Roni Korycińska.

W fik­cyj­nym kra­ju, w nie­okre­ślo­nym cza­sie, już od dłuż­sze­go cza­su trwa rebe­lia, a zacię­te wal­ki pomię­dzy rzą­dem a bun­tow­ni­ka­mi zda­ją się nie koń­czyć. Sytu­acja jest na tyle wyrów­na­na, że impas może cią­gnąć się przez lata, rów­no­mier­nie wykrwa­wia­jąc oby­dwie stro­ny. Rebe­lian­tom uda­ło się jed­nak coś, co może prze­su­nąć sza­lę zwy­cię­stwa na ich stro­nę. Oddział porucz­nik Mone­ty zdo­łał prze­jąć broń na tyle potęż­ną, że sama groź­ba jej uży­cia dopro­wa­dzi do nego­cja­cji pomię­dzy oby­dwo­ma stro­na­mi. Jest tyl­ko jeden pro­blem: trze­ba ją naj­pierw dostar­czyć do dowódz­twa, do same­go ser­ca stolicy…

Gra odbę­dzie się w nie­dzie­lę, 14 stycz­nia o godzi­nie 16:00, w pod­zie­miach Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry. Larp popro­wa­dzi Kry­stian Kujaw­ski, któ­ry (jak na zawo­do­we­go żoł­nie­rza przy­sta­ło) już na Sum­mer­We­eku dobit­nie dowiódł tego, że gry o tema­ty­ce woj­sko­wej to jego spe­cjal­ność (patrz: legne­dar­na odsło­na lar­pu “Try­bu­nał” na Sum­mer Week 2022).

Sprze­daż bile­tów w cenie 20 zł roz­pocz­nie­my w ponie­dzia­łek, 8 stycz­nia o godzi­nie 20.00. Larp jest fre­efor­mem, oso­by uczest­ni­czą­ce w wyda­rze­niu będą współ­two­rzyć swo­je posta­cie w trak­cie spe­cjal­nych warsz­ta­tów przedlarpowych.

Bilety

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

‘Till the Bitter End

14.01.2024 r. godz. 16:00Cena bile­tu 20 zł.