Strona główna » Larpy » Złote Rendez-Vous

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

W tym

9
3

Jest rok 1951. Dru­ga Woj­na Świa­towa dawno już się skończyła… Radziec­ki statek pocz­towy kołysze się na falach sza­le­jącego w sztormie Morza Japońskiego. Dwu­nas­tu pasażerów skazanych na łaskę żywiołu, wytrzy­małość kadłu­ba i siebie nawza­jem zostało wplą­tanych w inną wojnę. Tajną, ukry­tą za fałszy­wy­mi tożsamoś­ci­a­mi, sekre­ta­mi, kłamst­wa­mi i manip­u­lac­ja­mi. Jed­nak jej wynik może przesądz­ić o losach wielu setek. 

Jeśli jest coś gorszego od rosyjskiej kuch­ni, to rosyjs­ka kuch­nia na morzu. Mdłe, do połowy roz­go­towane ziem­ni­a­ki wywraca­ją się w żołąd­ku przy każdej fali rozbi­ja­jącej się o burtę statku. Nie moż­na nawet wyjść do swo­jej kaju­ty z powodu sztor­mu. Pozosta­je poczekać aż żywioł się uspokoi. Razem z tymi… ludźmi. 

Zaczy­nasz żałować pewnych życiowych decyzji, począwszy od wejś­cia na pokład tej krypy. W obliczu potę­gi żywiołu człowiek odkry­wa jak niewiele znaczy jego życie wobec świa­ta. Może czas pomyśleć o wieczności?

Opis

Larp jest osad­zony w alter­naty­wnej wer­sji his­torii, w której mimo poraż­ki państw Osi, Aliantom nie udało się ostate­cznie pokon­ać wro­ga, a między ZSRR a niedo­bitka­mi Rzeszy trwa woj­na wywiadów. Jest to lekko diesel-punkowy krymi­nał noir, z ele­men­ta­mi nad­przy­rod­zony­mi, zain­spirowany­mi Indi­ana Jone­sem i powieś­cią Alis­taira MacLeana Złote Ren­dez-Vous, która też nadała tytuł tej grze. 

Gracze wciela­ją się w różnych pasażerów, podróżu­ją­cych radzieckim statkiem pocz­towym “Ekata­ri­na” na kur­sie z Włady­wos­toku do Szang­ha­ju. W tym na pozór przy­pad­kowym towarzys­t­wie każdy posi­a­da coś, czego prag­nie ktoś inny. 

Wymagania

Prosimy o przy­go­towanie stro­jów naw­iązu­ją­cych do epo­ki. Mile wdziane rep­li­ki broni palnej.

Ważne

Autorem tłu­maczenia gry na język pol­s­ki jest Karol Orłowski

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry