Złote Rendez-Vous - BlackBox 3City

Złote Rendez-Vous

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

W tym

3
2
7

Larp popro­wa­dzo­no na:

“I ujrza­łem:
oto koń tru­pio blady,
a imię sie­dzą­ce­go na nim Śmierć”

-Apo­ka­lip­sa Świę­te­go Jana, 6, 8.

Opis

Jest wrze­sień roku 1945. Mie­siąc temu Ame­ry­ka­nie zrzu­ci­li dwie bom­by ato­mo­we na japoń­skie mia­sta: Hiro­szi­mę i Naga­sa­ki. Po tych ata­kach Cesar­stwo pod­pi­sa­ło kapi­tu­la­cję i wyco­fa­ło się z dzia­łań wojen­nych. Jed­nak w Euro­pie woj­na jest dale­ka od zakoń­cze­nia. Niem­cy zdo­ła­li prze­chwy­cić rapor­ty alianc­kie­go wywia­du, przez co ope­ra­cja D‑Day nigdy nie roz­po­czę­ła się w Nor­man­dii. Siły ame­ry­kań­skie wylą­do­wa­ły na pla­żach zachod­niej Jutlan­dii, któ­re zosta­ły umoc­nio­ne i zami­no­wa­ne przez Niem­ców. Tysią­ce żoł­nie­rzy zgi­nę­ło pod­czas pró­by desan­tu, ale nie uda­ło się prze­bić przez obro­nę. Pobi­te woj­ska Sta­nów Zjed­no­czo­nych nie pono­wi­ły pró­by wspar­cia Euro­py. Zachod­ni front nie ist­nie­je. Jedy­na nadzie­ja poko­na­nia Hitle­ra leży w nie­po­wstrzy­ma­nym mar­szu Armii Czerwonej. 

W póź­ną, wrze­śnio­wą noc z Wła­dy­wo­sto­ku wypły­wa nie­wiel­ki okręt pocz­to­wy “Eka­ta­ri­na”. Dowo­dzi nim mło­dy, rosyj­ski kapi­tan Gri­go­rij Jaro­sla­vicz Gol­kov. Jego celem jest Szan­ghaj. Na pokła­dzie poza ładun­kiem prze­wo­zi dwu­nast­kę naj­bar­dziej nie­ty­po­wych pasa­że­rów i ich tajem­ni­ce. Mię­dzy nimi jesteś Ty. Jed­no rozu­miesz na pew­no — jeśli jest coś gor­sze­go od radziec­kiej kuch­ni, to radziec­ka kuch­nia na morzu. Mdłe, do poło­wy roz­go­to­wa­ne ziem­nia­ki wywra­ca­ją się w żołąd­ku przy każ­dej fali roz­bi­ja­ją­cej się o bur­tę stat­ku. Nie moż­na nawet wyjść do swo­jej kaju­ty z powo­du sztor­mu. Pozo­sta­je pocze­kać, aż żywioł się uspo­koi. Razem z tymi… ludź­mi. Zaczy­nasz żało­wać pew­nych życio­wych decy­zji, począw­szy od wej­ścia na pokład tej kry­py. W obli­czu potę­gi żywio­łu czło­wiek odkry­wa jak nie­wie­le zna­czy jego życie wobec świa­ta. Może czas pomy­śleć o wieczności?

Larp “Zło­te Ren­dez-Vous” jest grą inspi­ro­wa­ną powie­ścią szkoc­kie­go pisa­rza, Ali­sta­ra Mac­Le­an’a o tym samym tytule.

Lista wakatów

Alex Good­man (M)
Austra­lij­ski wete­ran mary­nar­ki, we Wła­dy­wo­sto­ku peł­nił służ­bę dyplo­ma­tycz­ną kró­lew­skich sił zbrojnych. 

Sasha Kami­kov (K)
Tajem­ni­cza kobie­ta, któ­ra na począt­ku woj­ny musia­ła ucie­kać przed prześladowaniem. 

I. Raspu­tin (U)
Ukra­iń­ski nacjo­na­li­sta, pisarz, two­rzy naro­do­wą epopeję. 

J. Lon­don (U)
Repor­ter z Anglii, uda­je się do Szan­gha­ju, żeby opra­co­wać swój naj­now­szy reportaż. 

C. Molier (U)
Prze­ło­żo­ny fran­cu­skich inży­nie­rów, któ­rzy wyko­ny­wa­li kon­trakt na Syberii. 

J. Ari­sti­de (U)
Fran­cu­ski inży­nier z licen­cją na mate­ria­ły wybuchowe. 

E. Dumas (U)
Fran­cu­ski inży­nier, któ­ry pod­czas kon­trak­tu miał nie­ty­po­wy wypadek. 

Pan Jack­son (M)
Pogrą­żo­ny w żało­bie Ame­ry­ka­nin, któ­ry we Wła­dy­wo­sto­ku ode­brał cia­ło zmar­łe­go krewnego. 

Pani Jack­son (K)
Mło­da Ame­ry­kan­ka, towa­rzy­szy swo­je­mu mężo­wi w tej przy­krej i dłu­giej podróży. 

Ojciec O’Con­ner (M)
Irlandz­ki misjo­narz. Pro­wa­dzi misję we wsi koło Szan­gha­ju. Wła­śnie ode­brał pomoc huma­ni­tar­ną dla swo­je­go kościoła. 

Shan­ghai Li (U)
Drob­ny chiń­ski przed­się­bior­ca, we Wła­dy­wo­sto­ku ode­brał dosta­wę czę­ści do maszyn rolniczych. 

Peder Rasmus­sen (M)
Skan­dy­naw­ski wilk mor­ski. Pły­wał już wszę­dzie i z nie­jed­ne­go garn­ka kaszę jadł. Szu­ka nowe­go kapi­ta­na w Szanghaju.

Wymagania

Naj­le­piej wybrać ubra­nia pasu­ją­ce do epo­ki. Sta­re weł­nia­ne swe­try, płasz­cze, koszu­le na guzi­ki, szel­ki. Repli­ki bro­ni pal­nej oraz bez­piecz­na broń lar­po­wa (nie­wiel­kich roz­mia­rów np. noże, szty­le­ty) mile widziane.
War­to też znać kla­sy­kę fil­mów wojen­nych (“Sze­re­go­wiec Ryan”, “Sta­lin­grad”, “O jeden most za dale­ko”, “Pearl Har­bor”) i serial “Lucy­fer”

Ważne

Auto­rem tłu­ma­cze­nia gry na język pol­ski jest Karol Orłowski.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.