BlackBox No.96 – Złote Rendez Vous

Czas: 12.12.2021 r. godz. 16:00

W cza­sach PRLu ist­nia­ło wie­le fil­mów nazy­wa­nych “pół­kow­ni­ka­mi”. Ze wzglę­du na zawar­te w nich tre­ści, ówcze­sna cen­zu­ra nie dopu­ści­ła do ich rozpowszechniania. 

Nam kil­ka gier wysła­ła na pół­kę pan­de­mia. Popro­wa­dze­nie dla Was gry 

Złote Rendez Vous

mie­li­śmy w pla­nach od dwóch lat. Na szczę­ście gwiaz­dy uło­ży­ły się w koń­cu dla tej wyjąt­ko­wej gry w porząd­ku. Jej auto­rem jest Ask Agger, a tłu­ma­cze­nia z duń­skie­go na pol­ski doko­nał Karol Orłow­ski, któ­ry larp dla was popro­wa­dzi. A raczej: wpro­wa­dzi na pokład frach­tow­ca prze­mie­rza­ją­ce­go mrocz­ne i zim­ne wody gdzieś pomię­dzy Wła­dy­wo­sto­kiem a Japo­nią pod koniec II woj­ny świa­to­wej. A raczej, jej alter­na­tyw­nej wersji.

Gra odbę­dzie się w nowym dla nas miej­scu: sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia More­na w Gdań­sku Wrzesz­czu. Z tej oka­zji larp popro­wa­dzi­my dla Was za dar­mo! Moż­na przy­nieść swo­je napo­je i jedze­nie. Zadbaj­cie jed­nak w mia­rę moż­li­wo­ści o to, by było w kli­ma­cie gry. Kanap­ki owiń­cie w papier, napo­je prze­lej­cie do pier­sió­wek i sta­lo­wych ter­mo­sów… Wie­cie co robić!

Do zoba­cze­nia!

Zarezerwuj miejsce

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Złote Rendez-Vous

12.12.2021 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.