Strona główna » Larpy » Pewnego razu w Ombreville

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 6 godziny

Licz­ba uczest­ników: 16 — 26

Larp poprowad­zono na:

Czy ludz­ka dusza może rzu­cać cień? Jak reagu­je społeczność, która ryzyku­jąc włas­nym życiem ratu­je bliźnich? Jak cienką jest grani­ca między poczu­ciem wdz­ięcznoś­ci, a ciążącą na barkach zależnością?

Stań­cie się pot­wora­mi wraz z mieszkań­ca­mi Ombre­ville. Stocz­cie walkę o własne dusze, zamieszka­j­cie w okupowanej Francji i ukry­wa­j­cie w miasteczku uciekinierów z obozu koncentracyjnego.

Opis

Pewnego razu… to opowieść o ludzkiej naturze. Opowieść o stra­chu, zaw­iś­ci, plotkach prowadzą­cych do nieszczęść.

Trochę tu patri­o­tyz­mu, trochę obmierzłej kolab­o­racji. Trochę tu lojal­noś­ci i trochę zdrady. Trochę tu mało­mi­asteczkowoś­ci, trochę otwartoś­ci. Najważniejsze jed­nak, że bard­zo dużo tu człowieka. O tym, czy w pozy­ty­wnym, czy negaty­wnym, obrzy­dli­wym tego słowa znacze­niu sami zde­cy­du­je­cie w ciągu kilku godzin larpu.

Tak, tworząc go inspirowal­iśmy się try­logią “U.S.A” Larsa von Tri­era. Z filmów tego reży­sera uczyliśmy się swo­jego cyniz­mu i zamiłowa­nia do obnaża­nia ludzkiej, wewnętrznej brzy­do­ty oraz filo­zofii, według której w swoich bliźnich należy przede wszys­tkim wąt­pić. W ramach hoł­du zachowamy jego surowość scenografii. Ściany domów oznaczymy leżącą na podłodze żółtą taśmą, obiek­ty pod­pisze­my kredą. Będzie smacznie i spar­tańsko. Prze­jrzymy Was na przestrzał.

Nagrody: Best Larp w konkur­sie Ava Larp 2014; Larp Najwyższych Lotów 2015.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry