Pewnego razu w Ombreville - BlackBox 3City

Pewnego razu w Ombreville

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16 — 26

Larp popro­wa­dzo­no na:

Czy ludz­ka dusza może rzu­cać cień? Jak reagu­je spo­łecz­ność, któ­ra ryzy­ku­jąc wła­snym życiem ratu­je bliź­nich? Jak cien­ką jest gra­ni­ca mię­dzy poczu­ciem wdzięcz­no­ści, a cią­żą­cą na bar­kach zależnością?

Stań­cie się potwo­ra­mi wraz z miesz­kań­ca­mi Ombre­vil­le. Stocz­cie wal­kę o wła­sne dusze, zamiesz­kaj­cie w oku­po­wa­nej Fran­cji i ukry­waj­cie w mia­stecz­ku ucie­ki­nie­rów z obo­zu koncentracyjnego.

Opis

Pew­ne­go razu… to opo­wieść o ludz­kiej natu­rze. Opo­wieść o stra­chu, zawi­ści, plot­kach pro­wa­dzą­cych do nieszczęść.

Tro­chę tu patrio­ty­zmu, tro­chę obmier­z­łej kola­bo­ra­cji. Tro­chę tu lojal­no­ści i tro­chę zdra­dy. Tro­chę tu mało­mia­stecz­ko­wo­ści, tro­chę otwar­to­ści. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że bar­dzo dużo tu czło­wie­ka. O tym, czy w pozy­tyw­nym, czy nega­tyw­nym, obrzy­dli­wym tego sło­wa zna­cze­niu sami zde­cy­du­je­cie w cią­gu kil­ku godzin larpu.

Tak, two­rząc go inspi­ro­wa­li­śmy się try­lo­gią “U.S.A” Lar­sa von Trie­ra. Z fil­mów tego reży­se­ra uczy­li­śmy się swo­je­go cyni­zmu i zami­ło­wa­nia do obna­ża­nia ludz­kiej, wewnętrz­nej brzy­do­ty oraz filo­zo­fii, według któ­rej w swo­ich bliź­nich nale­ży przede wszyst­kim wąt­pić. W ramach hoł­du zacho­wa­my jego suro­wość sce­no­gra­fii. Ścia­ny domów ozna­czy­my leżą­cą na pod­ło­dze żół­tą taśmą, obiek­ty pod­pi­sze­my kre­dą. Będzie smacz­nie i spar­tań­sko. Przej­rzy­my Was na przestrzał.

Nagro­dy: Best Larp w kon­kur­sie Ava Larp 2014; Larp Naj­wyż­szych Lotów 2015.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.