Orange is a New, Black Box - BlackBox 3City

Orange is a New, Black Box

Autor/zy:

Kon­wen­cja: realizm magicz­ny

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 1 — 80

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Hey, did you ever see that one movie? The one whe­re there’s this cow­boy and he’s like the king of the castle and then this astro­naut shows up and he tries to take over and so the cow­boy attempts to mur­der him. But inste­ad, the astro­naut is taken hosta­ge by this evil psy­cho­path and the cow­boy has to rescue him and then they end up beco­ming real­ly good friends.”
— Morel­lo, ‘Oran­ge is a New Black”

Opis

Aby wziąć udział w tym wyda­rze­niu muzycz­no tanecz­nym, musisz speł­nić tyl­ko jeden warunek:

POMARAŃCZOWY MUSI BYĆ DOMINUJĄCYM KOLOREM TWOJEGO STROJU

Nie inte­re­su­je nas, kim jesteś, ani skąd pocho­dzisz. Tan­cer­ka z Bol­ly­wo­od jest tak samo mile widzia­na jak hac­ker z mody­fi­ko­wa­ne węgla, wiedź­min­ka szko­ły kan­gu­ra, mecha­nik pra­cu­ją­cy na Gwieź­dzie Śmier­ci, fae dwo­ru jesie­ni, auto­bus ame­ry­kań­skich wię­znia­rek czy lokaj Wiel­kie­go Gatsbiego. 

Tej nocy wszy­scy spo­ty­ka­my się w Tawer­nie “Mecha­nicz­na Poma­rań­cza”. Będą muzy­ka, taniec, śpiew i zaba­wy z róż­nych epok i miejsc. Szy­kuj kostium i przy­by­waj do miej­sca, gdzie roz­no­si się cyna­mo­no­wy zapach melan­żu z wydm. Niech pro­wa­dzą cię nawigatorzy!

Wymagania

Obo­wią­zu­je strój z dowol­nej epoki.
Domi­nu­ją­cym kolo­rem MUSI być pomarańczowy.
Jako dodat­ko­we bar­wy dopusz­czo­ny jest każ­dy kolor pod warun­kiem, że jest to kolor czarny.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.