Hostel Czarna Dziura - BlackBox 3City

Hostel Czarna Dziura

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Hostel Czar­na Dziu­ra to takie miej­sce, gdzie pro­ble­my i sekre­ty wpa­da­ją i… już zosta­ją. To dobre miej­sce na zna­le­zie­nie zabój­cy, prze­spa­nie się z kochan­kiem czy po pro­stu odpo­czy­nek po cięż­kim dniu pra­cy. Sęk tyl­ko w tym, że możesz nie być jedy­ną oso­bą, któ­ra posta­no­wi sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści. Kto może spo­tkać się w takim miej­scu i jak dzi­wacz­ne i nie­zręcz­ne sytu­acje mogą z tego wyniknąć?

Opis

Gra w kon­wen­cji „play to lose” oraz „play for tro­uble”, któ­ra w zależ­no­ści od decy­zji gra­czy może skrę­cić w stro­nę kome­dii, tra­ge­dii albo oby­cza­jo­we­go dra­ma­tu. Nie­za­leż­nie od tego, jakie posta­cie poja­wią się na sce­nie, cho­dzi w niej o to, żeby posta­ci jak naj­moc­niej „wko­py­wać” w coraz więk­sze problemy. 

Larp jest jeep­for­mem, któ­re­go głów­na mecha­ni­ka opie­ra się o wywo­dzą­ce się z impro ćwi­cze­nie zna­ne jako „fre­eze”. W dowol­nym momen­cie ktoś z publicz­no­ści może zastą­pić jed­ną z posta­ci obec­nych na sce­nie, jeśli tyl­ko ma dobry pomysł na kon­ty­nu­ację wąt­ku… I wię­cej kło­po­tów dla bohaterów.

Ważne

W grze mile widzia­na jest publiczność.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.