Dance the Macabray - BlackBox 3City

Dance the Macabray

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 24 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

To opo­wieść o tym, co nie­do­koń­czo­ne. O ludz­kich uczu­ciach, któ­re prze­ni­ka­ją tak­że na dru­gą stro­nę, bólu pozo­sta­wie­nia bli­skich i o magicz­nej szan­sie na ponow­ne spo­tka­nie. Gdy cmen­tarz obsy­pu­je się bia­łym kwie­ciem, zmar­li opusz­cza­ją swo­je gro­by, by po raz ostat­ni zatań­czyć z żywy­mi taniec śmier­ci zwa­ny Maca­bray. Po roz­sta­niu jed­ni odej­dą w zaświa­ty, dru­dzy powró­cą do swo­jej codzien­no­ści. Czy wspól­ny taniec da im to, co jest potrzeb­ne, aby porzu­cić żal i iść dalej?

Opis

Larp jest zain­spi­ro­wa­ny roz­dzia­łem o tym samym tytu­le w „Księ­dze cmen­tar­nej” Neila Gaima­na. Poło­wa gra­czy wcie­li się w żywych ludzi; dru­ga w tych, któ­rzy ode­szli, ale mają jesz­cze jed­ną szan­sę spo­tkać się z swo­imi krew­ny­mi i przy­ja­ciół­mi. Larp skła­da się z trzech aktów, w każ­dym z nich żywi i mar­twi mają szan­sę na roz­mo­wę w swo­im wła­snym gro­nie, ale komu­ni­ka­cja mię­dzy tymi świa­ta­mi odby­wać się będzie tyl­ko za pomo­cą tań­ca i ruchu, bez uży­cia słów. 

Posta­ci i ich rela­cje two­rzo­ne będą pod­czas warsz­ta­tów przed lar­pem. Prze­strzeń gry będzie bar­dzo umow­na (zazna­czo­na taśma­mi na pod­ło­dze). Pod­czas warsz­ta­tów będzie roz­grzew­ka tanecz­na, aby lepiej wyra­żać uczu­cia ruchem, ale żad­ne kon­kret­ne umie­jęt­no­ści tanecz­ne nie są potrzebne.

Wymagania

W grze moż­na wziąć udział w dowol­nym stro­ju, ale naj­le­piej spraw­dzi się czarny/ciemny i wygod­ny, nie­ogra­ni­cza­ją­cy ruchów.

Ważne

W grze poja­wia­ją się licz­ne wąt­ki doty­czą­ce śmier­ci i samobójstw.