Klub Winowajców - BlackBox 3City

Klub Winowajców

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“When I look back upon my life
It’s always with a sen­se of shame
I’ve always been the one to blame
For eve­ry­thing I long to do
No mat­ter when or whe­re or who
Has one thing in com­mon, too
It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
It’s a sin
Eve­ry­thing I’ve ever done
Eve­ry­thing I ever do
Eve­ry pla­ce, I’ve ever been
Eve­ry­whe­re I’m going to
It’s a sin
At scho­ol they tau­ght me how to be
So pure in tho­ught and word and deed
They did­n’t quite succeed
For eve­ry­thing I long to do
No mat­ter when or whe­re or who
Has one thing in com­mon, too
It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
It’s a sin”

“It’s a Sin”
— Pet Shop Boys

Opis

Kil­ko­ro nasto­lat­ków z typo­we­go ame­ry­kań­skie­go liceum zosta­je w szko­le po lek­cjach, aby odbęb­nić szla­ban. Jest też i dru­ga, mrocz­niej­sza war­stwa, dzie­ją­ca się w ich gło­wach, gdzie odby­wa się inte­rak­cja z ich wewnętrz­ny­mi gło­sa­mi. Gra­cze wcie­la­ją się w ste­reo­ty­po­we role uczniów np. spor­to­wiec, che­er­le­ader, kujon, geek lub ich wewnętrz­ne głosy. 

Larp powstał na Warsz­ta­tach Two­rze­nia Nano­lar­pów poprze­dza­ją­cych Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­went Por­tal 2021 w Gre­cji. Larp ma bar­dzo ści­słą struk­tu­rę, jest podzie­lo­ny na dłuż­sze i krót­sze sce­ny. Warsz­ta­ty przed lar­pem trwa­ją ok 30 min. Po lar­pie nastę­pu­je krót­ki derol­ling i debriefing. 

✔️ Ten larp jest dla Cie­bie jeśli: — czu­jesz się ok z prze­ży­wa­niem sil­nych, czę­sto nega­tyw­nych emo­cji na lar­pie, — lubisz budo­wać postać i rela­cje na warsztatach

❌ Ten larp nie jest dla Cie­bie jeśli: — wolisz przy­go­to­wa­ną kar­tę posta­ci i usta­lo­ne rela­cje, — lubisz mieć wyraź­ny cel do osią­gnię­cia na larpie.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.