Poczekalnia - BlackBox 3City

Poczekalnia

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Mito­lo­gia grec­ka przed­sta­wia­ła Hyp­no­sa i Tha­na­to­sa — Sen i Śmierć — jako dwóch bra­ci. Istot­nie — te dwa kon­cep­ty mają ze sobą wie­le wspól­ne­go. Śmierć to po pro­stu wiecz­ny sen. Sen — to mała śmierć…
Wie­lu odcho­dzi we śnie. Śpiącz­ka, sta­rość, ostat­ni odlot po dra­gach — róż­nie to wyglą­da. Mało kto wie jed­nak, że zanim zabie­rze ich łódź Cha­ro­na… Czy też raczej pociąg pospiesz­ny “Cha­ron” o nume­rze bocz­nym 4227… Mają oni jesz­cze chwi­lę dla sie­bie. Chwi­lę, w któ­rej podej­mu­ją poten­cjal­nie ostat­nią decy­zję ich życia. Nie bez powo­du mówi się o łagod­nej śmier­ci we śnie — każ­da taka śmierć to sku­tek świa­do­mej decy­zji. Każ­dy ze zgro­ma­dzo­nych w Pocze­kal­ni poten­cjal­nych pasa­że­rów opu­ści salę przez te same drzwi — jed­nak to, czy wybie­rze pociąg “Świt” czy “Cha­ron” zale­ży tyl­ko od nie­go. Ten pierw­szy odjeż­dża tro­chę póź­niej — ale oba jeż­dżą tutaj regularnie…
Co wybie­rzesz? Powrót, czy coś nowe­go? Wró­cisz duchem, czy cia­łem? Zosta­wisz tu coś? Przyj­miesz? Kupisz, sprzedasz?..
Alee, mili moi. Do odjaz­du jesz­cze dale­ko. A tu, w bufe­cie, może­cie napić się cze­goś cie­płe­go, nawet, jeśli to tyl­ko cie­pła­wa lura…

Opis

O czym jest ta gra? Dla kogo jest? To gra o ludziach rzu­co­nych w obję­cia śmier­ci w kra­inie obok Rze­czy­wi­sto­ści. To opo­wieść o oso­bach, któ­re mają dobre powo­dy zarów­no do życia, jak i do porzu­ce­nia go. To zaba­wa kon­cep­tem snu i śmier­ci — gdzie dokład­nie prze­bie­ga mię­dzy nimi gra­ni­ca? To tak­że gra o odpo­wie­dzial­no­ści — cza­sem uświa­do­mio­nej, cza­sem mniej. 

Larp jest dla cie­bie, jeśli lubisz “umie­ra­nie w zim­nej wodzie”, roz­ter­ki, trud­ne decy­zje… Albo po pro­stu masz ocho­tę pokli­ma­cić nad kawą z inny­mi dusza­mi i poga­dać o (nie)życiu. Ta gra nie jest dla Cie­bie, jeśli szu­kasz nagłych zwro­tów akcji albo ilu­zji 360 stopni.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w czar­nym, neu­tral­nym stroju.

Ważne

W grze wystą­pi kil­ka mecha­nik (oprócz stan­dar­do­we­go red-yel­low-gre­en, któ­re odpo­wia­da­ją za bez­pie­czeń­stwo i zosta­ną zade­mon­stro­wa­ne przed grą):
1. Mecha­ni­ka masek: każ­dy z Was zacznie grę w masce. Jeste­ście dla sie­bie ano­ni­mo­wi. Maska przed­sta­wia wra­że­nie, któ­re macie na pierw­szy rzut oka o danej oso­bie. To takie fizycz­ne opa­ko­wa­nie duszy. Być może pozwo­li roz­po­znać płeć i okre­ślić pierw­sze wra­że­nie, nie daje jed­nak szans na roz­po­zna­nie kon­kret­nej oso­by. Wasze posta­ci mają róż­ną świa­do­mość na temat tego, co sta­nie się, jeśli je zdejmą.
2. Mecha­ni­ka Imion: ponow­nie, Wasze posta­ci mają róż­ne prze­ko­na­nie na ich temat. Ale są waż­nym ele­men­tem — moc­no powią­za­nym z samy­mi maska­mi. Dokład­niej­sze instruk­cje postę­po­wa­nia z nimi każ­de z Was znaj­dzie w Swo­jej karcie.
3. “Nie bądź dup­kiem”. Jeśli dru­gi gracz dekla­ru­je Ci, że coś może, to uwierz mu. Zakła­da­my, że obie stro­ny chcą stwo­rzyć jak naj­cie­kaw­szą histo­rię. Tego lar­pu nie da się wygrać. Moż­na za to stwo­rzyć cie­ka­we rela­cje i historie.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.