Wola Diuny - BlackBox 3City

Wola Diuny

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16

Larp popro­wa­dzo­no na:

“You’ve heard of ani­mals che­wing off a leg to esca­pe a trap? There’s an ani­mal kind of trick. A human would rema­in in the trap, endu­re the pain, feigning death that he might kill the trap­per and remo­ve the thre­at to his kind.”

- Frank Her­bert, “Dune”.

Opis

Akcja gry dzie­je się pół roku po przy­by­ciu Pau­la Atry­dy do fre­meń­skiej siczy. Wła­dzę nad Arra­kis ponow­nie prze­ję­li Har­ko­nen­no­wie. W związ­ku z tym sytu­acja miesz­kań­ców Diu­ny wyraź­nie się pogor­szy­ła. Wyso­ka pozy­cja Har­ko­nen­nów sta­ła się też pro­ble­mem, któ­ry dotknął rów­nież wyso­kie rody. Jako dowód swo­jej lojal­no­ści wobec Har­ko­nen­nów win­ne są oddać naj­młod­sze dziec­ko rodzi­ny w ich ręce. 

Jed­nak wszyst­ko może się zmie­nić. Wybra­ni człon­ko­wie rodów otrzy­ma­li tajem­ni­cze zapro­sze­nie na wspól­ne obra­dy. Czy rodzi­ny, mimo tego, że mio­ta­ne są wła­sny­mi, wewnętrz­ny­mi roz­ter­ka­mi, będą w sta­nie połą­czyć siły i ukształ­to­wać wolę Diuny?

Wymagania

Do zagra­nia wyma­ga­na jest zna­jo­mość fil­mu „Diu­na” z 2021 roku, nie książki. 

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w kostiu­mie inspi­ro­wa­nym Bli­skim Wscho­dem, ogól­ną ary­sto­kra­cją lub dowol­nie dziw­nych stro­jach i maki­ja­żach koja­rzą­cych się ze zde­ge­ne­ro­wa­ną modą wyso­kich rodów z “Diu­ny”.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.