Strona główna » Larpy » Zaczarowani

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12 — 30

Larp poprowad­zono na:

W cza­sach nim nas­tał porządek, przed wycię­ciem lasów, nim uporząd­kowano lin­ię brze­gową, a całą ziemię odd­ano pod uprawy, w cieni­ach led­wo dostrze­gal­nych kątem oka i pod ziemią, po której chodzil­iśmy mieszkało coś nie­ludzkiego. Zan­im nad­szedł czas rozu­mu, który zniszczył mag­ię, podziemne stworzenia Półno­cy baw­iły się, tańczyły i prag­nęły być blisko ludzi.

Cza­sa­mi młody mężczyz­na lub kobi­eta wkracza­li do lasu w noc let­niego prze­sile­nia i wpadali w oko jed­nej z podziem­nych istot. Zwabi­ano ich do sal Króla Gór, gdzie zapom­i­nali o cza­sie, miłoś­ci, lojal­noś­ci i wszys­tkim, co po sobie zostaw­ili. Tam tkwili nawet na set­ki lat, zan­im powró­cić mogli do świa­ta, który się zmienił.

Opis

Larp niemy, ruchowy, taneczny. Odby­wa się po ciemku, w ogranic­zonym oświ­etle­niu. Opowia­da o Ludzi­ach i Isto­tach z Cienia i Magii, o wabi­e­niu, o utra­cie pamię­ci jak i samego siebie. Oraz o odnalezie­niu dro­gi powrot­nej do domu. O rzeczach przy­wołu­ją­cych cię z powrotem do domu: wierze, miłoś­ci i nadziei.

Gra miała swo­ją pre­mierę pod­czas Sztokholm­skiego Fes­ti­walu Lar­powego w roku 2018. Autorem pol­skiej wer­sji językowej jest Andrzej Pierchała. 

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry