Noc Komety - BlackBox 3City

Noc Komety

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The­re­’s no time for us
The­re­’s no pla­ce for us
What is this thing that builds our dreams
Yet slips away from us?
Who wants to live forever?
Who wants to live forever?
Who?
The­re­’s no chan­ce for us
It’s all deci­ded for us
This world has only one
Swe­et moment set asi­de for us
Who wants to live forever?
Who wants to live forever?
Who?”

“Who wants to live forever”
— Queen

Opis

Opo­wieść o Straż­ni­kach Świa­ta, adep­tach Mocy któ­ra daje moż­li­wość zatrzy­ma­nia nie­szczę­śli­wych wypad­ków, kata­kli­zmów, zda­rzeń wojennych.

O odpo­wie­dzi na wezwa­nie, ini­cja­cji, pierw­szych zma­ga­niach ze złem i nie­szczę­ściem, życiu poświę­co­nym rato­wa­niu Świa­ta i osta­tecz­nej pró­bie, osta­tecz­nym poświę­ce­niu w obli­czu zagro­że­nia zbli­ża­ją­cą się koli­zją z kome­tą. Kar­ty Posta­ci, jej ury­wa­nych raz za razem frag­men­tów uży­wa się jako „zapła­ty” za uży­cie Mocy, tak to w tym świe­cie wła­śnie dzia­ła, wybrań­cy nią obda­rze­ni mogą zmie­niać bieg wyda­rzeń, jed­nak pła­cą za to czę­ścią sie­­bie- wspo­mnie­nia­mi, cecha­mi cha­rak­te­ru, tym wszyst­kim, co ich kształ­tu­je, defi­niu­je, swo­ją tożsamością.

W obli­czu glo­bal­ne­go zagro­że­nia – odda­ją po kawał­ku sie­bie do końca.

Czy ta gra jest meta­fo­rą o akty­wi­stach, wolon­ta­riu­szach, zwłasz­cza w obli­czu total­nych zagro­żeń? Pew­nie tak.

Zapra­sza­my do tego eks­pe­ry­men­tu, gry lar­po­wej będą­cej post­mo­der­ni­stycz­ną podró­żą w głąb siebie.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w jed­no­li­tych, czar­nych strojach.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.