Elfi Proces - BlackBox 3City

Elfi Proces

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

W tym

3
7
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Ludzie — Geralt odwró­cił gło­wę — lubią wymy­ślać potwo­ry i potwor­no­ści. Sami sobie wyda­ją się wte­dy mniej potwor­ni. Gdy piją na umór, oszu­ku­ją, krad­ną, leją żonę lej­ca­mi, morzą gło­dem bab­kę sta­rusz­kę, tłu­ką sie­kie­rą schwy­ta­ne­go w paści lisa lub szpi­ku­ją strza­ła­mi ostat­nie­go pozo­sta­łe­go na świe­cie jed­no­roż­ca, lubią myśleć, że jed­nak potwor­niej­sza od nich jest Mora wcho­dzą­ca do cha­ty o brza­sku. Wte­dy jakoś lżej im się robi na ser­cu. I łatwiej im żyć.

“Ostat­nie życzenie”
Andrzej Sapkowski

Opis

Mała wieś w Kaedwen, Bia­ły Jar, spo­koj­ne miej­sce, peł­ne pra­cu­ją­cych ludzi, sta­ra­ją­cych się zaro­bić na utrzy­ma­nie. Wsią wstrzą­sa infor­ma­cja o zabój­stwie miej­sco­wej kobie­ty, Brid­get. Wczo­raj wie­czo­rem Brid­get znik­nę­ła. Dziś rano odna­le­zio­no jej cia­ło na bagnach, zagrze­ba­ne w zie­mi. Nosi­ło śla­dy pobi­cia i tor­tur, oraz licz­nych popa­rzeń. Podej­rze­nie od razu pada na dwój­kę elfów prze­by­wa­ją­cych w gospodzie. 

Świat lar­pu inspi­ro­wa­ny jest tym przed­sta­wio­nym w cyklu Wiedź­miń­skie­go autor­stwa Andrze­ja Sap­kow­skie­go, jed­nak udział nie wyma­ga zna­jo­mo­ści ksią­żek ani gier.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach w sty­li­sty­ce medi­val fantasy.

Ważne

W grze wystę­pu­ją wąt­ki zwią­za­ne z homo­fo­bią i prze­mo­cą w rodzinie.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.