Twój Głos - BlackBox 3City

Twój Głos

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

Czło­wiek codzien­nie zale­wa­ny jest myśla­mi i emo­cja­mi, któ­re czę­sto szu­ka­ją jakie­goś ujścia. Nie­któ­rym wystar­cza roz­mo­wa z bli­ski­mi, inni piszą wier­sze, a jesz­cze inni two­rzą pamięt­ni­ki. Taki wła­śnie spo­sób wyra­ża­nia swo­ich prze­żyć połą­czył obce sobie oso­by na face­bo­oko­wej grupie.
Pew­ne­go dnia admin wsta­wił post, w któ­rym podał datę i miej­sce spo­tka­nia w pew­nym więk­szym mieście.

Zja­wisz się też?

Opis

Larp opo­wia­da o spo­tka­niu gru­py zna­jo­mych nie­zna­jo­mych. Sytu­acja jest real­na tyl­ko do pew­ne­go stop­nia. Aby zacho­wać ano­ni­mo­wy cha­rak­ter gru­py, orga­ni­za­tor spo­tka­nia zastrzegł, że każ­dy będzie mieć zasło­nię­te oczy, by móc zapew­nić intym­ną prze­strzeń bez osą­dza­ją­cych spoj­rzeń, stwo­rzyć bez­piecz­ne miej­sce do roz­mo­wy o swo­ich pro­ble­mach i opo­wie­dze­nia swo­jej wyjąt­ko­wej historii.

Ten larp jest dla cie­bie, jeśli: 

  • chcesz sku­pić się na emo­cjach i prze­my­śle­niach swo­jej postaci;
  • lubisz na pod­sta­wie krót­kiej kar­ty, same­mu stwo­rzyć histo­rię i oso­bo­wość postaci.

Ten larp nie jest dla cie­bie, jeśli:

  • ocze­ku­jesz wart­kiej akcji;
  • liczysz na dłu­gą i roz­bu­do­wa­ną histo­rię posta­ci i wie­le wąt­ków oraz sil­ne rela­cje z innymi;
  • czu­jesz się nie­kom­for­to­wo z zasło­nię­ty­mi oczami;
  • jesteś nastawiony_a na osią­ga­nie kon­kret­nych celów.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na larp z wła­sną opa­ską na oczy.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.