Strona główna » Larpy » Fallen Stars

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: real­izm magiczny

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 15

“Przed­mio­ty martwe są zawsze w porząd­ku i nic im, nieste­ty, nie moż­na zarzucić.
Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które przestępu­je z nogi na nogę, ani łóż­ka, które sta­je dęba.
Także stoły, nawet kiedy są zmęc­zone, nie odważą się przyklęknąć.
Pode­jrze­wam, że przed­mio­ty robią to ze względów wychowaw­czych, aby wciąż nam wypom­i­nać naszą niestałość”

Zbig­niew Her­bert, “Przed­mio­ty” — fragment

Opis

Fall­en Stars to gra o starych przed­mio­tach, dawniej kochanych przez właś­ci­cieli, lecz ter­az wyrzu­conych i nie obdar­zonych uczu­ciem. Leżąc na pch­lim tar­gu marzą o dawnej chwale oraz snu­ją marzenia o nowym życiu w cud­zych obję­ci­ach. His­to­ria ta jest tak melo­dra­maty­cz­na, jak pod­szy­ta lękiem. Przyszłość to niepew­na sprawa dla tych, których nikt nie zechce…

Gra pochodzi z nor­weskiej antologii “Larps from the Fac­to­ry”.

Wymagania

Na larp gracze powin­ni zabrać ze sobą 2–3 ciekawe/charakterystyczne przed­mio­ty o różnym stop­niu zużycia.
Wszys­tkie role w grze są unisex.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry