Fallen Stars - BlackBox 3City

Fallen Stars

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: realizm magicz­ny

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Przed­mio­ty mar­twe są zawsze w porząd­ku i nic im, nie­ste­ty, nie moż­na zarzucić.
Nie uda­ło mi się nigdy zauwa­żyć krze­sła, któ­re prze­stę­pu­je z nogi na nogę, ani łóż­ka, któ­re sta­je dęba.
Tak­że sto­ły, nawet kie­dy są zmę­czo­ne, nie odwa­żą się przyklęknąć.
Podej­rze­wam, że przed­mio­ty robią to ze wzglę­dów wycho­waw­czych, aby wciąż nam wypo­mi­nać naszą niestałość”

Zbi­gniew Her­bert, “Przed­mio­ty” — fragment

Opis

Fal­len Stars to gra o sta­rych przed­mio­tach, daw­niej kocha­nych przez wła­ści­cie­li, lecz teraz wyrzu­co­nych i nie obda­rzo­nych uczu­ciem. Leżąc na pchlim tar­gu marzą o daw­nej chwa­le oraz snu­ją marze­nia o nowym życiu w cudzych obję­ciach. Histo­ria ta jest tak melo­dra­ma­tycz­na, jak pod­szy­ta lękiem. Przy­szłość to nie­pew­na spra­wa dla tych, któ­rych nikt nie zechce…

Gra pocho­dzi z nor­we­skiej anto­lo­gii “Larps from the Fac­to­ry”.

Wymagania

Na larp gra­cze powin­ni zabrać ze sobą 2–3 ciekawe/charakterystyczne przed­mio­ty o róż­nym stop­niu zużycia.
Wszyst­kie role w grze są unisex.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.