Kwas - BlackBox 3City

Kwas

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

W tym

4
8
1

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Są ludzie, któ­rzy by się cie­szy­li nawet z koń­ca świa­ta, gdy­by go przepowiedzieli.”

- Frie­drich Hebbel

Opis

Rok 2050. Tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie pod­wyż­szy­ła się już na tyle, że struk­tu­ry spo­łe­czeń­stwa zaczę­ły się zała­my­wać. Na połu­dniu wie­le insty­tu­cji pań­stwo­wych zosta­ło już zamknię­tych, a w cią­gu dnia na uli­cach rzad­ko moż­na spo­tkać żywą duszę. Ludzie zaczę­li wal­czyć ze sobą o zaso­by, dostęp do wody oraz miej­sca do życia. Pro­ces ten trwał kil­ka lat, cha­os nie poja­wił się z dnia na dzień. Na wygra­nej pozy­cji byli ci, któ­rzy rela­tyw­nie wcze­śnie zda­li sobie spra­wę z powa­gi sytuacji. 

Jed­ną z nich była Yohan­na Melan­der. Z pomo­cą innych przy­sto­so­wa­ła sta­rą bazę woj­sko­wą tak, aby nada­wa­ła się do codzien­ne­go życia. Co praw­da, wej­ście do niej jest zamknię­te na czte­ry spu­sty, ale jest w nim miej­sce dla każ­de­go, kto jest w sta­nie przy­słu­żyć się życiu w schro­nie. Zasa­da ta dzia­ła­ła świet­nie — wszyst­ko prze­bie­ga­ło bez zarzu­tu i wyda­wać się mogło, że ten stan zosta­nie jesz­cze na dłu­go. Ostat­nio doszło jed­nak do nie­ma­łej tra­ge­dii. Ktoś pod osło­ną nocy doko­nał sabo­ta­żu — zalał sil­nie żrą­cą sub­stan­cją labo­ra­to­rium oraz ogród. Na chwi­lę obec­ną cięż­ko osza­co­wać stra­ty, ale jed­no jest pew­ne; przy­szłość schro­nu stoi pod zna­kiem zapytania. 

Kim była oso­ba, któ­ra tego doko­na­ła? Co nią kie­ro­wa­ło? Jak naj­szyb­ciej trze­ba się tego dowie­dzieć i pozbyć się jej, aby zapo­biec kolej­nym tragediom.

Wymagania

Gra osa­dzo­na jest w sty­li­sty­ce posta­po. Pro­si­my o przy­by­cie w pod­nisz­czo­nych stro­jach, noszą­cych wyraź­ne śla­dy użycia.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.