Titanic. Ratujcie Nasze Dusze! - BlackBox 3City

Titanic. Ratujcie Nasze Dusze!

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 16 — 40

Larp popro­wa­dzo­no na:

“This is the cap­ta­in spe­aking. Eve­ry­bo­dy ple­ase rema­ins calm. For secu­ri­ty reasons, you’re all asked to enter the life­bo­ats. Women and chil­dren first.”

Edward Smith
— Kapi­tan RMS Titanic

Opis

Jest nie­dzie­la, 14 kwiet­nia 1912, tuż przed pół­no­cą. Za nie­ca­łe trzy godzi­ny RMS Tita­nic zato­nie na dnie Pół­noc­ne­go Atlan­ty­ku i zabie­rze ze sobą 1503 dusze. Ich śmierć przej­dzie do legen­dy, podob­nie jak imię trans­atlan­ty­ku rów­nie luk­su­so­we­go, co pechowego.

Wszy­scy uczest­ni­cy gry wcie­la się w pasa­że­rów Tita­ni­ca. Każ­dy będzie grać w parze, a wiel­ki dra­mat Tita­ni­ca będzie two­im oso­bi­stym dra­ma­tem. Czy będziesz walczył_a o prze­trwa­nie, czy umrzesz za wia­rę w honor, god­ność lub dobro­czyn­ność? Zosta­wisz swo­je­go part­ne­ra, czy zosta­niesz razem za wszel­ką cenę? Jak się poczu­jesz, gdy nadej­dzie czas poże­gna­nia uko­cha­nej osoby?

Gra o umie­ra­niu w zim­nej wodzie, któ­ra jak żad­na inna zasłu­gu­je na to określenie.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w jed­no­li­tych czar­nych stro­jach, przy­pad­ko­wych stro­jach podróż­nych lub małow­spół­cze­snych piża­mach lub szlafrokach.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.