Doping - BlackBox 3City

Doping

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Skating’s like… It’s like bre­athing. I don’t par­ti­cu­lar­ly enjoy it, but I can’t ima­gi­ne not doing it. And if I stop­ped, it’d feel like…like drowning”

serial “Spin­ning out”

Opis

Alex od zawsze miał/a talent. Wie­dział to każ­dy we wsi. Ska­kać na łyż­wach zacz*ł/a w wie­ku 5 lat. Jego/jej karie­ra roz­wi­ja­ła się pręż­nie aż do ostat­nie­go tygo­dnia. Za mie­siąc ma się odbyć wylot na igrzy­ska, przy­go­to­wa­nia trwa­ją w peł­ni, a Alex naj­wy­raź­niej bie­rze doping. Media jesz­cze o tym nie wie­dzą, może jest szan­sa, aby to ukryć, w koń­cu Alex ma już 17 lat, na następ­ne igrzy­ska może już nie pojechać. 

Nie­ofi­cjal­ne zebra­nie wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych odby­wa się w salo­nie domu pań­stwa Kamiń­skich. Być może karie­rę jesz­cze da się ura­to­wać, tyl­ko pyta­nie — jeste­ście goto­wi na takie oszustwo?

Ważne

W grze wystę­pu­ją wąt­ki zwią­za­ne z mole­sto­wa­niem i porzu­ce­niem przez rodzica.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.