Café Réné - BlackBox 3City

Café Réné

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 21 — 28

W tym

17
11

Larp popro­wa­dzo­no na:

II Woj­na Świa­to­wa sza­le­je. Fran­cja jest zmiaż­dżo­na lek­ko chwiej­nym, żela­znym butem nie­miec­kiej machi­ny wojennej.
Tym­cza­sem w Nouvion, ludzie żyją dalej, naj­le­piej jak potra­fią. Ruchu opo­ru wal­czy z Niem­ca­mi, a cza­sem pomię­dzy sobą. Nie­miec­cy żoł­nie­rze wyko­nu­ją roz­ka­zy z Ber­li­na ze zmien­nym zapałem.
Bar­dziej prze­wi­du­ją­cy zda­ją sobie spra­wę z tego, że woj­na kie­dyś się skoń­czy, ale póki co jej koń­ca nie widać.

Opis

Cafe Rene to humo­ry­stycz­ny larp, pastisz opar­ty na seria­lu Allo Allo. Jego auto­ra­mi są Even Tøm­te i Mar­cus Irgen. II Woj­na Świa­to­wa szaleje. 

Gra prze­no­si nas do małe­go mia­stecz­ka w oku­po­wa­nej Fran­cji. Spo­łecz­nym cen­trum Nouvion jest tytu­ło­we Café René. Kawiar­nia i jej pra­cow­ni­cy bez­u­stan­nie są wcią­ga­ni w intry­gi, doty­czą­ce — mię­dzy inny­­mi- obra­zu Upa­dłej Madon­ny z Wiel­kim Cycem von Clom­pa, zega­ru z kukuł­ką i paru nie­do­kład­nie zestrze­lo­nych angiel­skich pilo­tów. Gra umoż­li­wia wcie­le­nie się w posta­cie uro­czych nie­udacz­ni­ków, któ­rych nawet los i fatum sta­ra­ją się obejść sze­ro­kim łukiem dla wła­sne­go bezpieczeństwa.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach z epo­ki. Jeśli cho­dzi o posta­cie woj­sko­wych, ele­men­ty mun­du­ru mogą być symboliczne.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.