Czysty Spirytus, Królowo! - BlackBox 3City

Czysty Spirytus, Królowo!

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

„Annusz­ka już kupi­ła olej sło­necz­ni­ko­wy, i nie dość, że kupi­ła, ale już go nawet rozlała.”

“Mistrz i Małogrzata”
— Micha­ił Bułhakov

Opis

Annusz­ka roz­le­wa­jąc olej na tram­wa­jo­wych torach przy Patriar­szych Pru­dach, nie­świa­do­mie roz­po­czę­ła nie­uchron­ny bieg fan­ta­stycz­nych wypad­ków z udzia­łem gada­ją­ce­go kota i Sza­ta­na we wła­snej oso­bie. Pisarz Ber­lioz się pośli­zgnął, tram­waj odciął mu gło­wę, ta gło­wa jesz­cze bra­ła udział w kolej­nych zda­rze­niach, świa­dek zda­rze­nia poeta Bez­dom­ny tra­fił do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, gdzie spo­tkał Mistrza… Zagi­nę­ła komuś żona, miesz­ka­nie kry­ty­ka lite­rac­kie­go zosta­ło doszczęt­nie zde­wa­sto­wa­ne, a pasa­że­ro­wie moskiew­skie­go tram­wa­ju widzie­li podró­żu­ją­ce­go kota, co wię­cej kota, któ­ry kaso­wał bilet.

Dziw­ne i nie­po­ko­ją­ce zda­rze­nia odbi­ły, cza­sa­mi dosłow­nie, bole­sne pięt­no na losach tysię­cy miesz­kań­ców Moskwy. I Jał­ty. I kto to teraz wszyst­ko posprząta?

Komi­sa­riat na Patriar­szych Pru­dach naza­jutrz ma peł­ne ręce robo­ty. Funk­cjo­na­riu­sze słu­cha­ją oby­wa­te­li skła­da­ją­cych dziw­ne i coraz bar­dziej zagma­twa­ne zeznania.

W grze poja­wia się Annusz­ka, ta co roz­la­ła olej, nazy­wa­na tak­że „Gan­gre­ną”, Motor­ni­cza, dotąd porząd­na kom­so­moł­ka, Poeta Iwan Bez­dom­ny, Andrzej Fokicz — bufe­to­wy w teatrze Varie­tes, Nata­sza, słu­żą­ca zagi­nio­nej, Żorż Ben­gal­ski – kon­fe­ran­sjer w teatrze Varie­tes, Stra­wiń­ski – pro­fe­sor i jed­no­cze­śnie dyrek­tor kli­ni­ki psy­chia­trycz­nej, i jesz­cze spo­ro innych porząd­nych i tych mniej porząd­nych oby­wa­te­li Moskwy.

Możesz być każ­dym z nich (a potem stać się kimś innym). Możesz też w każ­dej chwi­li stać się Behe­mo­tem, dia­bel­skim kotem, któ­ry jesz­cze bar­dziej utrud­nia spi­sy­wa­nie zeznań funk­cjo­na­riu­szom. Posta­cie losu­jesz, razem z krót­ką infor­ma­cją co widzia­ły, w czym uczest­ni­czy­ły i co chcia­ły­by osią­gnąć – mecha­ni­ka umoż­li­wia prze­isto­cze­nie się w dia­bel­skie­go kota Behe­­mo­­ta- a potem, w kolej­ną, inną tym razem postać, tym razem o innych wspo­mnie­niach i motywacjach

Zada­niem prze­słu­chi­wa­nych jest jak naj­bar­dziej ubar­wić zarów­no zezna­nia jak i pobyt wszyst­kich na komi­sa­ria­cie.
Zada­niem funk­cjo­na­riu­szy jest spi­sać jak naj­bar­dziej logicz­ny (!) powią­za­ny ciąg przy­­czy­­no­­wo- skut­ko­wy i wyło­nić win­nych. Ująć, osa­dzić, zanim za chwi­lę oka­żą się kimś innym!

Wymagania

W grze mile widzia­na jest publiczność.
Do udzia­łu w lar­pie nie jest wyma­ga­na zna­jo­mość powie­ści “Mistrz i Mał­go­rza­ta”. Acz­kol­wiek z całe­go ser­ca zale­ca­my lekturę!
Ele­men­ty stro­ju nawią­zu­ją­ce do pierw­szej poło­wy XX wie­ku mile widziane.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.