Szkarłatny Karnawał - BlackBox 3City

Szkarłatny Karnawał

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 22

Larp popro­wa­dzo­no na:

Peł­nia Księ­ży­ca od zawsze była ide­al­ną oka­zją dla Spo­krew­nio­nych, by odda­wać się roz­ko­szom. Mimo tego, raz w roku, świę­tu­ją ją bar­dziej wystaw­nie niż zazwy­czaj. Świa­tło Krwa­we­go Księ­ży­ca, od któ­re­go nazwę bie­rze Szkar­łat­ny Kar­na­wał, ota­cza tej nocy wszyst­kich Krwio­pij­ców, nie zwa­ża­jąc na róż­ni­ce Kla­no­we. Dzię­ki maskom balo­wym wszy­scy są rów­ni i mile widzia­ni. Nie­któ­rzy wie­rzą, że pod­czas tego świę­ta wycho­dzą na jaw naj­skryt­sze tajem­ni­ce, kto wie, być może i tym razem tak będzie?

Opis

Lata 80. XX wie­ku. Zazwy­czaj bale masko­we, a szcze­gól­nie takie, na któ­rych ma wystą­pić uko­cha­ny cyrk Księ­cia i ma być wybra­ny nowy archont, są powo­dem do impre­zo­wa­nia, czy też pod­da­wa­nia się róż­nym przy­jem­no­ściom. Tym razem jed­nak nie będzie moż­na w peł­ni odizo­lo­wać się od pro­ble­mów sza­rej rze­czy­wi­sto­ści. Na kar­na­wa­le ma się poja­wić nowa Ven­true, cał­ko­wi­cie „nie­pa­su­ją­ca” do swo­je­go kla­nu. Dodat­ko­wo Mal­ka­via­nie stra­szą rychłą zagładą…

Jest to larp prze­peł­nio­ny spi­ska­mi, intry­ga­mi i tajem­ni­ca­mi, w któ­rym wszyst­ko jest inne, niż się wyda­je. Aby zagłę­bić się w świat Kar­na­wa­łu, nie trze­ba być znaw­cą gry fabu­lar­nej “Wam­pir: Maska­ra­da”, w któ­rej świe­cie odby­wa się gra.

Kom­plet infor­ma­cji o lar­pie znaj­du­je się w DOKUMENCIE PROJEKTOWYM.

Wymagania

Larp wyma­ga przy­go­to­wa­nia stro­ju w kli­ma­cie Świa­ta Mro­ku. Jego obo­wiąz­ko­wym ele­men­tem jest balo­wa maska.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.