Strona główna » Wampir: Maskarada

Szkarłatny Karnawał

Lata 80. XX wie­ku. Zazwy­czaj bale masko­we, a szcze­gól­nie takie, na któ­rych ma wystą­pić uko­cha­ny cyrk Księ­cia i ma być wybra­ny nowy archont, są powo­dem do impre­zo­wa­nia, czy też pod­da­wa­nia się róż­nym przy­jem­no­ściom. Tym razem jed­nak nie będzie moż­na w peł­ni odizo­lo­wać się od pro­ble­mów sza­rej rze­czy­wi­sto­ści. Na kar­na­wa­le ma się poja­wić nowa Ven­true, całkowicie …

Szkar­łat­ny Kar­na­wał Read More »

Fire at Midnight

Fire at Mid­ni­ght to ame­ry­kań­ski larp kame­ral­ny z roku 1994 osa­dzo­ny w goty­c­ko-pun­ko­­wym świe­cie gry fabu­lar­nej Wam­pir: Maska­ra­da. Wszyst­kie posta­cie to wam­pi­ry. Pocho­dzą z róż­nych kla­nów, a to, co ich łączy, to tajem­ni­cza i bru­tal­na śmierć dobrze im zna­ne­go wam­pir z kla­nu Bru­jah. Popio­ły z jego spa­lo­ne­go cia­ła zosta­ły odna­le­zio­ne w opusz­czo­nym maga­zy­nie. Na miejscu …

Fire at Mid­ni­ght Read More »

Przewiń do góry