Konwencja: Wampir: Maskarada

 • Pierwsza Noc Bez Gustawa

  Pierwsza Noc Bez Gustawa

  Larp jest INSPIROWANY jest świa­tem wyda­nym przez Whi­te­Wolf — Wam­pi­rem Maska­ra­dą, któ­ry wcho­dzi w część więk­sze­go uni­wer­sum zna­ne­go jako Świat Mro­ku. To świat będą­cy odbi­ciem nasze­go. Jest wręcz iden­tycz­ny, choć z kil­ko­ma istot­ny­mi róż­ni­ca­mi; ludzie oraz wszyst­kie inne isto­ty, czę­ściej pod­da­ją się swo­im mrocz­nym stro­nom.  Sam świat zapeł­nio­ny jest Wam­pi­ra­mi, Maga­mi, Wil­ko­ła­ka­mi czy Upio­ra­mi, z…

 • Szkarłatny Karnawał

  Szkarłatny Karnawał

  Lata 80. XX wie­ku. Zazwy­czaj bale masko­we, a szcze­gól­nie takie, na któ­rych ma wystą­pić uko­cha­ny cyrk Księ­cia i ma być wybra­ny nowy archont, są powo­dem do impre­zo­wa­nia, czy też pod­da­wa­nia się róż­nym przy­jem­no­ściom. Tym razem jed­nak nie będzie moż­na w peł­ni odizo­lo­wać się od pro­ble­mów sza­rej rze­czy­wi­sto­ści. Na kar­na­wa­le ma się poja­wić nowa Ven­true, cał­ko­wi­cie…

 • Fire at Midnight

  Fire at Midnight

  Fire at Mid­ni­ght to ame­ry­kań­ski larp kame­ral­ny z roku 1994 osa­dzo­ny w gotyc­ko-pun­ko­wym świe­cie gry fabu­lar­nej Wam­pir: Maska­ra­da. Wszyst­kie posta­cie to wam­pi­ry. Pocho­dzą z róż­nych kla­nów, a to, co ich łączy, to tajem­ni­cza i bru­tal­na śmierć dobrze im zna­ne­go wam­pir z kla­nu Bru­jah. Popio­ły z jego spa­lo­ne­go cia­ła zosta­ły odna­le­zio­ne w opusz­czo­nym maga­zy­nie. Na miej­scu…