Pierwsza Noc Bez Gustawa - BlackBox 3City

Pierwsza Noc Bez Gustawa

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

W tym

3
3
9

Larp popro­wa­dzo­no na:

Dla tych, któ­rzy nie bywa­ją w Eli­zjum na co dzień. Wiedz­cie, że jeste­śmy w przeded­niu woj­ny. Przez ponad tysiąc lat naszym Mia­stem rzą­dził Ksią­że Mio­mir, któ­ry znik­nął bez wyja­śnie­nia. Sche­dę po nim prze­ję­ła gru­pa wpły­wo­wych wam­pi­rów zwa­na Trium­wi­ra­tem, któ­rych twa­rzą zosta­ła wiecz­nie mło­da i pięk­na Księż­na-Repre­zen­tant­ka. Dali oni życie wyjąt­ko­we­mu sys­te­mo­wi praw­ne­mu — Gdań­skiej Demo­kra­cji, w któ­rej każ­dy wam­pir, zależ­nie od posia­da­nej Zie­mi, ma głos i może decy­do­wać o spra­wach miasta. 

Nie­ste­ty, po pra­wie pięć­dzie­się­ciu latach i śmier­ci jed­ne­go z pomy­sło­daw­ców — Gusta­wa sys­tem może się roz­paść. Dwie nie­na­wi­dzą­ce sie­bie nawza­jem sek­ty: Cama­ril­la i Sabat zro­bią wszyst­ko by poło­żyć swo­je brud­ne dło­nie na szar­ga­nym poli­tycz­ną burzą Gdań­sku. W tle głów­ne­go kon­flik­tu mar­no­traw­ny syn Gusta­wa oraz jego kochan­ka wal­czą o jego spa­dek, a wpły­wo­wy zarząd­ca Wrzesz­cza Borys zła­mał Maska­ra­dę i może utra­cić wszyst­ko co ma. W tle trwa­ją poszu­ki­wa­nia zabój­cy zmar­łe­go, ale wszy­scy plot­ku­ją o tajem­ni­czej prze­po­wied­ni. Ponoć Mio­mir powró­ci i oczy­ści mia­sto z wrogów. 

Nie wiem, co Wy sądzi­cie, ale moim zda­niem Paź­dzier­nik 1989 roku na pew­no będzie cie­ka­wym okre­sem w mie­ście Gdańsku…

Opis

Larp jest INSPIROWANY jest świa­tem wyda­nym przez Whi­te­Wolf — Wam­pi­rem Maska­ra­dą, któ­ry wcho­dzi w część więk­sze­go uni­wer­sum zna­ne­go jako Świat Mro­ku. To świat będą­cy odbi­ciem nasze­go. Jest wręcz iden­tycz­ny, choć z kil­ko­ma istot­ny­mi róż­ni­ca­mi; ludzie oraz wszyst­kie inne isto­ty, czę­ściej pod­da­ją się swo­im mrocz­nym stro­nom.  Sam świat zapeł­nio­ny jest Wam­pi­ra­mi, Maga­mi, Wil­ko­ła­ka­mi czy Upio­ra­mi, z któ­rych wszy­scy sta­ra­ją się zacho­wać ist­nie­nie nad­na­tu­ral­nej czę­ści rze­czy­wi­sto­ści w tajem­ni­cy. U wam­pi­rów ma dopo­móc w tym Maska­ra­da, zbiór pię­ciu zasad, któ­re są pod­sta­wą feu­dal­ne­go sys­te­mu kla­so­we­go opar­te­go na star­szeń­stwie i krwi.

Gdańsk jest spe­cy­ficz­ną dome­ną. Mia­sto przez pra­wie tysiąc lat było rzą­dzo­ne przez Księ­cia Mio­mi­ra, któ­ry pra­wie pięć­dzie­siąt lat temu znik­nął w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach wraz z rad­nym Mate­uszem Per­l­ma­nem. Ich los pozo­sta­je do dzi­siaj nie­zna­ny. W ich miej­sce naro­dzi­ła się Gdań­ska Demo­kra­cja, sys­tem, któ­ry daje głos każ­de­mu Wam­pi­ro­wi z zie­mią w mie­ście. Przez lata mia­stu uda­ło zacho­wać się nie­za­leż­ność, któ­rą wcze­śniej gwa­ran­to­wał mu Mio­mir. Teraz rywa­li­za­cja mię­dzy Księ­ż­ną-Repre­­ze­n­tan­t­ką a trze­ma rad­ny­mi z cza­sów Mio­mi­ra zwa­nych Trium­wi­ra­tem dopro­wa­dzi­ła do kry­zy­su władzy. 

Kry­zys chcą wyko­rzy­stać dwie wam­pi­rze Sek­ty: Cama­ril­la i Sabat. Cama­ril­la to wam­pi­rza orga­ni­za­cja sku­pia­ją­ca naj­więk­sze mia­sta Nowo­żyt­ne­go Świa­ta wokół Pię­ciu Tra­dy­cji, do któ­rych nale­ży Maska­ra­da i kul­tu krwi. Do swo­je­go gro­na przy­ję­li już Gdy­nię. Sabat to zaś orga­ni­za­cja rewo­lu­cjo­ni­stów, któ­rzy chcą poło­żyć kres Maska­ra­dzie i wpro­wa­dzić Wam­pi­ry w nową erę domi­na­cji. W ich rękach znaj­du­ją się oko­licz­ne mia­stecz­ka oraz Kaszu­by. Obie stro­ny na razie poko­jo­wo pró­bu­ją prze­jąć mia­sto… Jeże­li jed­nak sytu­acja wyeska­lu­je, może cze­kać nas otwar­ta woj­na. W środ­ku tego wszyst­kie­go, w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach zmarł Gustaw Laso­ta, ostat­nia oso­ba, któ­ra utrzy­my­wa­ła względ­ny balans sił.

Dla kogo jest ten larp?

Wam­pir Maska­ra­da: Pierw­sza Noc bez Gusta­wa jest lar­pem, któ­ry okre­śla­my jako romans gotyc­kie­go hor­ro­ru i kome­dii pomy­łek. Chce­my odejść od typo­wej sty­li­sty­ki wykwit­ne­go przy­ję­cia i nadać lar­po­wi bar­dziej oni­rycz­ne­go i eks­cen­trycz­ne­go cha­rak­te­ru, któ­ry koja­rzy się nam z Rodzi­ną Addam­sów, twór­czo­ścią Tima Bur­to­na oraz Wesa Ander­so­na. Naszy­mi głów­ny­mi cela­mi przy pisa­niu lar­pa były roz­bu­do­wa­ne posta­ci oraz zawi­łe intry­gi, któ­ry­mi żyją Gdań­skie Wampiry.

Ten LARP jest dla Cie­bie, jeśli:

 • lubisz roz­bu­do­wa­ne, kil­ku­stro­ni­co­we kar­ty posta­ci, któ­re posia­da­ją wie­le wąt­ków i któ­ra powi­nie­neś prze­czy­tać kil­ka razy;
 • lubisz dużą ilość roz­bu­do­wa­nych i nie­jed­no­znacz­nych relacji;
 • lubisz gry poli­tycz­ne, roz­mo­wy oraz wspól­ne intrygi;
 • lubisz gry posia­da­ją­ce roz­bu­do­wa­ne lore oraz wie­le prze­pla­ta­ją­cych się wątków;
 • lubisz sty­li­sty­kę prze­py­chu i mrok Tima Burtona.

Ta gra NIE jest dla Cie­bie jeśli:

 • nie lubisz dłu­gich kart posta­ci i masz w zwy­cza­ju czy­tać kar­ty posta­ci chwi­lę przed larpem;
 • nie lubisz gier sku­pio­nych na rywa­li­za­cji i polityce;
 • nie lubisz gier, do któ­rych musisz się jak­kol­wiek przygotowywać;
 • nie lubisz gier ban­kie­tów sku­pio­nych wokół rozmów.

Świat gry i Dramatis Personae

Aby wziąć udział w grze i dobrze się nią bawić, pro­si­my o zapo­zna­nie się z trze­ma dokumentami:

 1. DOMENA GDAŃSK. Tutaj dowiesz się wię­cej o magicz­nych aspek­tach gro­du Neptuna.
 2. WAMPIR: MASKARADA. Nie znasz gry fabu­lar­nej Wam­pir: Maska­ra­da? Nic nie szko­dzi. Wystar­czy, że prze­czy­tasz przy­go­to­wa­ny przez nas skrót naj­waż­niej­szych informacji. 
 3. OPISY POSTACI. Pod tym lin­kiem znaj­du­je się plik z opi­sa­mi wszyst­kich posta­ci bio­rą­cych udział w grze. Przej­rzyj go i wybierz coś dla siebie!

Jeśli wybrałeś_aś już dla sie­bie postać, być może zasta­na­wiasz się, jaki powin­na mieć kostium. Na potrze­by naszej gry przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ną tabli­cę w ser­wi­sie PINTEREST. Zaj­rzyj do niej, by zna­leźć inspi­ra­cję i pomysł na strój.

https://pl.pinterest.com/blackbox3city/pierwsza-noc-bez-gustawa/

Lista Wakatów

 1. K. Matyl­da Skalska
 2. U. Sabina/Emil Falke
 3. M. Adaś Miś Miś­kow­ski
 4. U. Jakub/Joanna Pękoś
 5. K. Mar­ga­rett Triffaut
 6. M. Napo­le­on Truszkowski
 7. M. Walen­ty Jaros
 8. U. Narcyz/Narcyza Odrowąż
 9. U. Łucja/Lucjan Kolenda
 10. U. Borys/Waleria Bieługa
 11. U. Dalibor/Aurora Hrozný
 12. K. Róża Gawrych
 13. U. Liliana/Leon Błaszczyk
 14. U. Hugo/Hanna Łapińska
 15. U. Klaus/Hilda Bach

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w kostiu­mach nawią­zu­ją­cych do sty­li­sty­ki gry fabu­lar­nej “Wam­pir: Maska­ra­da” oraz realiów same­go larpu.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.