BlackBox No.105 – Pierwsza Noc Bez Gustawa

Czas: 15.10.2022 r. godz. 15:30

Pod­czas black­bo­xo­wych lar­pów odwie­dza­my inne kra­je, kon­ty­nen­ty, pla­ne­ty, a nawet rów­no­le­głe wszech­świa­ty czy kra­iny utka­ne z magii i snów. Jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle rzad­ko opo­wieść gry osa­dzo­na jest w naszym rodzi­mym Trój­mie­ście. Dla­te­go z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że tym razem pod­czas gry będzie­cie ina­czej! Przyj­dzie Wam wal­czyć o wła­dzę nad samym Gdań­skiem! Wszyst­ko dzię­ki temu, że pod­czas 105go spo­tka­nia gościn­nie popro­wa­dzą dla Was swój osa­dzo­ny w świe­cie gry fabu­lar­nej “Wam­pir: Maska­ra­da” larp 

Pierwsza Noc Bez Gustawa

Mate­usz “Użyt­kow­nik” Beger, Łukasz “Hans” Smu­rzyń­ski oraz Maciej “Cie­pły” Warm­bier z Klu­bu Fan­ta­sty­ki “Cier­nio­gon”. Ubierz­cie się więc dostoj­nie i mrocz­no, a DARMOWE bile­ty zare­zer­wuj­cie korzy­sta­jąc z lin­ku poniżej.

Spo­ty­ka­my się w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia More­na: ul.Jaśkowa Doli­na 7, Gdańsk Wrzeszcz. Moż­na zabrać swo­je jedze­nie i napo­je, będzie nam miło jeśli zadba­cie o to, by wyglą­da­ło w klimacie.

Do zoba­cze­nia!

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Pierwsza Noc Bez Gustawa

15.10.2022 r. godz. 15:30 Wstęp wolny.