Fire at Midnight - BlackBox 3City

Fire at Midnight

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“If it’s raining and you’re running
Don’t slip in mud cause
If you do you’ll slip in blood
Toni­ght is the night of the vampire
Toni­ght is the night of the vampire

The moon may be full, the moon may be white
All I know is you will feel his bite
Toni­ght is the night of the vampire”

Roky Erick­son and The Aliens – Night Of The Vampire

Opis

Fire at Mid­ni­ght to ame­ry­kań­ski larp kame­ral­ny z roku 1994 osa­dzo­ny w goty­c­ko-pun­ko­­wym świe­cie gry fabu­lar­nej Wam­pir: Maska­ra­da.

Wszyst­kie posta­cie to wam­pi­ry. Pocho­dzą z róż­nych kla­nów, a to, co ich łączy, to tajem­ni­cza i bru­tal­na śmierć dobrze im zna­ne­go wam­pir z kla­nu Bru­jah. Popio­ły z jego spa­lo­ne­go cia­ła zosta­ły odna­le­zio­ne w opusz­czo­nym maga­zy­nie. Na miej­scu zbrod­ni poja­wi­ły się zarów­no wam­pi­ry odpo­wie­dzial­ne za zbrod­nię oraz takie, któ­re pra­gną odna­le­zie­nia win­nych. W nie­bez­piecz­ną grę peł­ną spi­sków, intryg i kłamstw włą­czył się lokal­ny ksią­żę. Kate­go­rycz­nie doma­ga się odna­le­zie­nia win­nych, zanim nasta­nie świt. 

Larp jest kla­sycz­nym kry­mi­na­łem, któ­re­go akcja roz­gry­wa się w ostat­niej deka­dzie XX w. w USA. Roz­gryw­ka ma bar­dzo uprosz­czo­ną mecha­ni­kę i waż­niej­sze jest w niej deduk­cyj­ne myśle­nia gra­czy, niż umie­jęt­no­ści postaci. 

Lista Wakatów

Kapp. [NIEDOSTĘPNY] Han­dlarz bro­nią, Bru­jah. Był wła­ści­cie­lem maga­zy­nu, w któ­rym dzie­je się akcja gry. Został prze­bi­ty koł­kiem, obla­ny ben­zy­ną i spalony.

1. [ZAREZERWOWANE] Leland. Archont Justy­ca­riu­sza Ven­true sta­cjo­nu­ją­ce­go w Atlan­cie. Leland został wysła­ny przez Księ­cia, by zba­dać spra­wę mor­der­stwo Kappa.

2. Jacob. Gan­grel pra­cu­ją­cy dla księ­cia Gan­gre­li w Atlancie.

3. [ZAREZERWOWANE] Ste­ele. Kolej­ny Gan­grel pra­cu­ją­cy dla Księ­cia. Ste­ele jest na dwo­rze Księ­cia dopie­ro od kil­ku miesięcy.

4. [ZAREZERWOWANE] Rimer. Anar­chi­sta z kla­nu Brujah.

5. [ZAREZERWOWANE] Woodruff. Ancil­la Ven­true przy­wią­za­ny do war­to­ści Sta­re­go Południa.

6 [ZAREZERWOWANE] . Seli­na. alko­ho­licz­kaz kla­nu Tore­ador, któ­ra ma nie­zwy­kły talent do kra­dzie­ży i żon­gler­ki waż­ny­mi przedmiotami.

7.[ZAREZERWOWANE] Roy­ce. Bru­jah, któ­ry jest potom­kiem Kappa.

8. [ZAREZERWOWANE] Haw­kins. Nos­fe­ra­tu, któ­ry odkrył cia­ło Kappa.

9. [ZAREZERWOWANE] Kri­sta. Tore­ador, któ­ry jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym bio­lo­giem. Jest też tra­gicz­nie roztargniona.

10. [ZAREZERWOWANE] Gri­go­ri. Ancil­la Tre­me­re, bez­po­śred­ni prze­ło­żo­ny Terry’ego.

11. [ZAREZERWOWANE] Ter­ry. Nowo­na­ro­dzo­ny Tremere.

12. [ZAREZERWOWANE] Stan­dish. Mal­ka­vian, któ­re­mu wyda­je się, że jest Wiel­kim Bia­łym Łow­cą na Borneo.

Wymagania

W grze nie jest wyma­ga­na zna­jo­mość mecha­ni­ki gry fabu­lar­nej “Wam­pir: Maska­ra­da”, nato­miast przy­da się pod­sta­wo­wa zna­jo­mość świa­ta gry — szcze­gól­nie cha­rak­te­ry­sty­ka poszcze­gól­nych klanów.
Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­ju nawią­zu­ją­cym do epo­ki oraz sty­lu gry. Mrocz­na biżu­te­ria oraz maki­ja­że mile widzia­ne! #gotyk #punk #gang­sta #90s

Ważne

Gra roz­gry­wa­na będzie w języ­ku pol­skim, nato­miast kar­ty posta­ci i wszyst­kie pozo­sta­łe mate­ria­ły tek­sto­we są w języ­ku angielskim.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.