BlackBox No.99 – Fire at Midnight

Czas: 05.02.2022 r. godz. 16:00

Jeśli wie­rzysz, że Bóg stwo­rzył sza­ta­na, to musisz zda­wać sobie spra­wę, że jego moc pocho­dzi od Boga i że sza­tan jest po pro­stu dziec­kiem Boga, a więc i my jeste­śmy dzieć­mi Boga. Nie ma dzie­ci sza­ta­na, napraw­dę.
Ann Rice, “Wywiad z Wampirem”

Smut­ny cytat o tra­gicz­nej egzy­sten­cji z książ­ki o wam­pi­rach? Dobrze zga­dli­ście! Retro lapry w natar­ciu! Bo dla­cze­go by nie? Sko­ro tak to, co może być bar­dziej retro, od lar­pu o wam­pi­rach z wcze­snych lat 90?
Nic.
Dla­te­go zapra­sza­my na grę:

Fire at Midnight

Jest to larp Fran­ka Bran­ha­ma, napi­sa­ny i po raz pierw­szy roza­gra­ny w 1994 roku. O wybo­rze tej kon­kret­nej gry zde­cy­do­wa­ły wyni­ki ankie­ty w fejs­bu­ko­wej gru­pie Larp Trój­mia­sto. Na pyta­nie “W jakich set­tin­gach lar­po­wych chcie­li­by­ście zagrać” w top 4 waszych odpo­wie­dzi zna­la­zły się wła­śnie wam­pi­ry. Zauwa­ży­li­śmy też, że z nostal­gią wspo­mi­na­cie retro lapry.
Naszym zada­niem naj­tie­so­wy sce­na­riusz osa­dzo­ny w świe­cie gry RPG Wam­pi­ra: Maska­ra­da ide­al­nie wpi­su­je się w wasze potrze­by 🙂 Uwierz­cie na, nie­ła­two było zna­leźć dobry sce­na­riusz Print and Play w tej konwencji!

Gra odbę­dzie się w Gdy­ni w Gdyń­skim Cen­trum Kul­tu­ry. Budy­nek znaj­du­je się na uli­cy Jana z Kol­na 25. Akcja lar­pu toczy się w opusz­czo­nym maga­zy­nie, dla­te­go zabie­rze­my Was do piw­nic cen­trum. Zbiór­ka o 16 przy recepcji!

Jak wziąć udział?

  • przej­rzyj listę wakatów;
  • wybierz 3, któ­re naj­bar­dziej Ci się podobają;
  • napisz mail do pro­wa­dzą­cej larp, Nata­li ‘Luny’ Nizin­skiej na adres natalia.nizinska@bb3c.pl i wymień w nim wybra­ne role.


Wstęp na grę jest wol­ny, moż­na zabrać ze sobą napo­je i krwi­ste przekąski!

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Fire at Midnight

05.02.2022 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.