Duszno Ci? - BlackBox 3City

Duszno Ci?

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pierw­sze lody już top­nia­ły, gdy po ostrych zbo­czach fior­dów Var­me roz­bi­ja­ły się dono­śne okrzy­ki i wiwa­ty. Syl­wet­ki dzie­sią­tek osób tłum­nie zebra­ły się na pomo­ście, żegna­jąc łódź wypły­wa­ją­ca na pod­bój dale­kich krain.
Czuć było pod­eks­cy­to­wa­nie i znie­cier­pli­wie­nie, gdy męż­czyź­ni Var­me skła­da­li ostat­nie poca­łun­ki swo­im kobie­tom i wykrzy­ki­wa­li obiet­ni­ce rychłe­go powro­tu z nie­zli­czo­ny­mi bogac­twa­mi obcych krain.
Ostat­nie kobie­ty sta­ły nad spo­koj­nym morzem do chwi­li, gdy żagle zni­kły za hory­zon­tem. Inne powró­ci­ły rychło do swo­ich codzien­nych zajęć.
Znu­żo­ne Var­me powró­ci­ło do swo­je­go ryt­mu. Wypra­wy męż­czyzn były niczym innym niż ruty­no­wym wyda­rze­niem, tak powszech­nym jak dzień i noc.

Dla jed­nych kobiet ich nie­obec­ność była tra­ge­dia, nie mogły pogo­dzić się z samot­no­ścią i zmar­twie­nia­mi. Dla innych była zba­wie­niem, pozwo­li­ła w koń­cu ode­tchnąć peł­ną pier­sią i odpo­cząć od usta­no­wio­nych zobowiązań.
Każ­da radzi­ła sobie ina­czej z obec­nym sta­nem rze­czy, ale wszyst­kie czu­ły, że mogą mieć w sobie wza­jem­ne wspar­cie. Wszyst­kie muszą wstać co dzień rano i sta­wić czo­ła codzien­nym wyzwa­niom, bez wzglę­du na oko­licz­no­ści, któ­re goto­wał im los i bogowie.

Dni sta­wa­ły się coraz dłuż­sze, mija­ły kolej­ne fazy księ­ży­ca, a licz­ba oczu wpa­trzo­nych w hory­zont przy­by­wa­ła. Męż­czyź­ni nie wra­ca­li, a do świę­ta Mid­som­mer zosta­ło zale­d­wie kil­ka dni. Cho­ciaż to kobie­ty prze­wod­ni­czą rytu­ało­wi zwró­co­ne­mu ku bogom, obec­ność i uczest­nic­two męż­czyzn było nieodzowne.

Hory­zont wciąż był pusty.

Opis

Larp “Dusz­no Ci?” jest opo­wie­ścią o kobie­tach dla kobiet, osa­dzo­ny w fan­ta­stycz­nej epo­ce wikiń­skiej. Jego głów­ną osią jest moral­ność i oso­bi­sty roz­wój, prze­mia­na posta­ci. Wat­ki lar­pu będą zaha­cza­ły o kobiet­ce tema­ty i kobie­cą per­spek­ty­wę na spo­łecz­ność, wia­rę, seks, życie. Róż­no­rod­ność posta­ci pozwa­la na dobra­nie wie­lo­barw­nych wąt­ków, od pozy­tyw­nych po nega­tyw­ne. Pomi­mo tego w grze nie powi­nien poja­wić się syn­drom “umie­ra­nia w zim­nej wodzie”, czy­li ścią­ga­nia sie­bie i odgry­wa­nej posta­ci do emo­cjo­nal­ne­go Sheolu.

Waż­nym ele­men­tem mecha­ni­ki będzie ubiór i maki­jaż. Ich ele­men­ty mogą zmie­niać się w trak­cie gry. 

Z uwa­gi na tema­ty­kę lar­pu oraz w tro­sce o inklu­zyw­ność, w grze dozwo­lo­ny jest cros­splay, jeże­li jego uczest­nicz­ki wyra­ża na to zgodę. 

Ważne

Wraż­li­we tema­ty roz­mów / wąt­ków, któ­re mogą się poja­wić na lar­pie: prze­moc, cią­ża / poro­nie­nie, mani­pu­la­cja, wyko­rzy­sta­nie, sek­su­al­ność, nagość.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.