Z własnej woli twej - BlackBox 3City

Z własnej woli twej

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 9

Larp popro­wa­dzo­no na:

Wszy­scy, któ­rzy przy­by­li na bal u Gra­fa Güs­sin­ga, byli hono­ro­wy­mi gość­mi i oso­ba­mi powszech­nie uzna­wa­ne za wpły­wo­we, zamoż­ne i szla­chet­ne. Cho­ciaż mówi się, że dzi­siej­szych cza­sach te cechy nie­ko­niecz­nie są jesz­cze ze sobą połą­czo­ne. Ale pomi­mo tego wszy­scy goście myśle­li, że pasu­ją do sie­bie. Dla­cze­go więc ty nie? Może dla­te­go, że na tych spo­tka­niach każ­dy wyda­wał się znać wszyst­kich – a ty niespecjalnie. 

„Po pro­stu uda­ją”, powie­dział głos tuż obok cie­bie, „Wszy­scy czu­ją się tak samo zagu­bie­ni jak ty, ale nauczy­li się nie oka­zy­wać tego tak bardzo”.

Wie­czór był mło­dy i zakoń­czyć miał go seans spi­ry­ty­stycz­ny. Czy znaj­dzie się tu ktoś, komu war­to poświę­cić następ­ne godzi­ny? Kto poświę­ci je mi, w atmos­fe­rze prze­sią­nię­tej roz­mo­wa­mi o śmier­ci, duchach i nie­sa­mo­wi­to­ściach o nad­przy­ro­dzo­nej proweniencji?

Opis

Nie­miec­ki fre­eform ozna­czo­ny jest w sce­na­riu­szu jako gra play for hor­ror. Nawią­zu­je bez­po­śred­nio do opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych, któ­re snu­je się wspól­nie, by zaska­ki­wać i prze­ra­żać współgrających_e. Gra jest fre­efor­mem, któ­ry korzy­sta z tech­nik impro­wi­za­cji. Mono­lo­gi, szep­ta­nie do ucha jako Wewnętrz­ny Głos czy przej­mo­wa­nie roli inne gra­cza to pod­sta­wo­we mecha­ni­ki gry. Opo­wieść opie­ra się o kolej­no loso­wa­ne kar­ty taro­ta. To na ich pod­sta­wie gra­cze rekon­stru­ują wyda­rze­nia poprzed­nie­go wie­czo­ru, tra­gicz­ne­go balu u gra­fa Güssinga.

Wymagania

Pro­si­my przyjść w jed­no­li­tych czar­nych stro­jach uzu­peł­nio­nych o deta­le nawią­zu­ją­ce do epo­ki. Cylin­der, musz­nik, sznur pereł — wystarczą.
Przy­da się zna­jo­mość zna­czeń Wiel­kich Arkan Tarota.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.