Summer Week 2021 — Harmonogram larpów na festiwalu

Kocha­ni, wie­my, że dłu­go cze­ka­li­ście. Mamy nadzie­ję, że nam wyba­czy­cie, gdyż przy­zna­je­my się bez bicia: z każ­dym kolej­nym rokiem i z każ­dym lar­pem w pro­gra­mie wię­cej, poziom trud­no­ści zło­że­nia pro­gra­mu rośnie nam wykładniczo 🙂

Na szczę­ście, jak zwy­kle, uda­ło się! Zgra­li­śmy ala­skań­skie loka­cje z potrze­ba­mi pro­wa­dzą­cych, dostęp­no­ścią pro­du­cen­tów oraz licz­bą waka­tów w każ­dym blo­ku. Wie­my, że stan­dar­do­wy uczestnik/uczestniczka Sum­mer Week gra mniej wię­cej w 2 lar­py dzien­nie (dane z ostat­nich dwóch lat). W tym roku będzie nas oko­ło 80, dla­te­go każ­de­go dnia przy­go­to­wa­li­śmy dla Was 140–160 lar­po­miejsc na dzień. Mamy więc nadzie­ję, że każ­dy wyje­dzie od nas “nalar­po­wa­ny” po brzegi. 🙂

Pod­czas same­go Festi­wa­lu otrzy­ma­cie też dostęp do sce­na­riu­szy w for­ma­cie Print&Play, gdy­by­ście mie­li ocho­tę samo­dziel­nie popro­wa­dzić dodat­ko­wą grę OFFbroadway. 

Jako Orga­ni­za­to­rzy, zastrze­ga­my sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w zapre­zen­to­wa­nym pla­nie w try­bie “na bie­żą­co”, gdy­by zaszła taka potrze­ba. Jeśli chcesz odwie­dzić nas na krót­ko, aby zagrać w kon­kret­ną grę — skon­tak­tuj się z nami i upew­nij, że w har­mo­no­gra­mie nie zaszły zmiany. 

A teraz do rze­czy.
Oto…

Harmonogram BlackBox Summer Week 2021

Niedziela, 22 sierpnia

  • 16:00 — Akredytacja
  • 19:00 — Ofi­cjal­ne Otwar­cie Festiwalu
  • 20:30 — Zaklę­ci
  • 20:30 — Noc Jeepów

Poniedziałek, 23 sierpnia

Wtorek, 24 sierpnia

Środa, 25 sierpnia 

Czwartek, 26 sierpnia

Piątek, 27 sierpnia

Sobota, 28 sierpnia

Niedziela, 29 sierpnia

  • 11:00 — Poże­gna­nie Uczest­ni­ków i Uczest­ni­czek Festiwalu
  • 12:00 — Opusz­cze­nie dom­ków traperskich

Opublikowano

w

,

przez