Szklany sufit - BlackBox 3City

Szklany sufit

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

– Ile dni zosta­ło nam do deadlinu?
– Dwa. Nie wyro­bi­my się. Nie ma takiej możliwości.
– Może go otruć?
– To nic nie da, to zesta­wie­nie chce sama góra. Musia­ły­by­śmy podać elik­sir wszyst­kim na raz.
– To może rytuał?
– Gdzie? Gdzie zro­bisz rytu­ał? W biu­rze? Jak odpa­lisz świe­ce i kadzi­dła przy tych wszyst­kich czuj­ni­kach dymu?
– Może cho­ciaż nama­lu­je­my kre­dą runy?…

Opis

Dzi­siej­sze cza­row­ni­ce cho­dzą codzien­nie do pra­cy jak wszy­scy. Nie­wiel­ki kowen został utwo­rzo­ny w mega­kor­po­ra­cji Sene­ca Hol­dings. Zgro­ma­dzo­nym weń cza­row­ni­com bli­żej do współ­cze­snych pogan, niż do wiedźm z bajek dla dzie­ci. Codzien­ność przy­no­si im zupeł­nie inne wyzwa­nia. Tyl­ko jed­no się nie zmie­ni­ło: nie ist­nie­je pro­blem, któ­re­go nie roz­wią­że dobry rytu­ał. Gra otrzy­ma­ła Wyróż­nie­nie Spe­cjal­ne w kon­kur­sie Gol­den Cobra 2016.