Strona główna » Larpy » Duży John

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: cyber­punk, sys­tem

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

Larp poprowad­zono na:

DUŻY JOHN – pro­gram śled­czy służą­cy do odt­warza­nia, wykry­wa­nia, oraz neu­tral­i­zowa­nia przestępstw popeł­ni­anych w tzw. SYSTEMIE, czyli wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci, do której przeniosło się życie ludzi pod koniec XXI wieku.
Pier­wsze uży­cie pro­gra­mu miało miejsce w 2118 roku. Ówczesne możli­woś­ci poz­woliły na wyko­rzys­tanie 8 BOTÓW aktu­al­i­zowanych w trak­cie śledzt­wa o kole­jne LOGI SYSTEMOWE. Sprawa została poprowad­zona przez współtwór­cę opro­gramowa­nia detek­ty­wa Johna Pinker­tona oraz, będącego wtedy u schyłku kari­ery, detek­ty­wa Thomasa Callahana.

Opis

Duży John to nar­raty­wisty­czny larp krymi­­nal­no-cyber­punkowy, którego akc­ja ma miejsce w wirtu­al­nej rzeczywistości. 

2 oso­by biorące udzi­ał w grze wcielą się w role detek­ty­wów prowadzą­cych śledzt­wo i otrzy­ma­ją możli­wość częś­ciowego reży­serowa­nia larpa. 8 osób wcieli się w boty śled­cze o początkowo ogranic­zonych zdol­noś­ci­ach i decyzyjnoś­ci. Ich zadaniem będzie odt­worze­nie praw­dopodob­ne­go prze­biegu będą­cych przed­miotem śledzt­wa wydarzeń na pod­staw­ie posi­adanej wiedzy. 

Wraz z roz­wo­jem gry boty będą mogły otrzy­mać dodatkowe infor­ma­c­je oraz równocześnie zwięk­szyć możli­woś­ci dzi­ała­nia, anal­izy i wpły­wu na śledztwo.

Wymagania

Wyma­gane stro­je: mile widziane stro­je lub ele­men­ty stro­jów w styl­istyce neo noir lub cyberpunk.

Ważne

Inspirac­je: film “Łow­ca androidów” Rid­leya Scot­ta, larp “Sys­tem” Mal­winy Otto i Marci­na Słowikowskiego, larp “Elek­tryczne owce” Bart­ka Zioło.
W grze dopuszczal­ny jest crossplay.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry