Duży John - BlackBox 3City

Duży John

Autor/zy:

Kon­wen­cja: cyber­punk, sys­tem

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

DUŻY JOHN – pro­gram śled­czy słu­żą­cy do odtwa­rza­nia, wykry­wa­nia, oraz neu­tra­li­zo­wa­nia prze­stępstw popeł­nia­nych w tzw. SYSTEMIE, czy­li wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, do któ­rej prze­nio­sło się życie ludzi pod koniec XXI wieku.
Pierw­sze uży­cie pro­gra­mu mia­ło miej­sce w 2118 roku. Ówcze­sne moż­li­wo­ści pozwo­li­ły na wyko­rzy­sta­nie 8 BOTÓW aktu­ali­zo­wa­nych w trak­cie śledz­twa o kolej­ne LOGI SYSTEMOWE. Spra­wa zosta­ła popro­wa­dzo­na przez współ­twór­cę opro­gra­mo­wa­nia detek­ty­wa Joh­na Pin­ker­to­na oraz, będą­ce­go wte­dy u schył­ku karie­ry, detek­ty­wa Tho­ma­sa Callahana.

Opis

Duży John to nar­ra­ty­wi­stycz­ny larp kry­­mi­­na­l­no-cybe­r­pu­n­ko­­wy, któ­re­go akcja ma miej­sce w wir­tu­al­nej rzeczywistości. 

2 oso­by bio­rą­ce udział w grze wcie­lą się w role detek­ty­wów pro­wa­dzą­cych śledz­two i otrzy­ma­ją moż­li­wość czę­ścio­we­go reży­se­ro­wa­nia lar­pa. 8 osób wcie­li się w boty śled­cze o począt­ko­wo ogra­ni­czo­nych zdol­no­ściach i decy­zyj­no­ści. Ich zada­niem będzie odtwo­rze­nie praw­do­po­dob­ne­go prze­bie­gu będą­cych przed­mio­tem śledz­twa wyda­rzeń na pod­sta­wie posia­da­nej wiedzy. 

Wraz z roz­wo­jem gry boty będą mogły otrzy­mać dodat­ko­we infor­ma­cje oraz rów­no­cze­śnie zwięk­szyć moż­li­wo­ści dzia­ła­nia, ana­li­zy i wpły­wu na śledztwo.

Wymagania

Wyma­ga­ne stro­je: mile widzia­ne stro­je lub ele­men­ty stro­jów w sty­li­sty­ce neo noir lub cyberpunk.

Ważne

Inspi­ra­cje: film “Łow­ca andro­idów” Ridleya Scot­ta, larp “Sys­tem” Mal­wi­ny Otto i Mar­ci­na Sło­wi­kow­skie­go, larp “Elek­trycz­ne owce” Bart­ka Zioło.
W grze dopusz­czal­ny jest crossplay.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.