Konwencja: system

 • Duży John

  Duży John

  Duży John to nar­ra­ty­wi­stycz­ny larp kry­mi­nal­no-cyber­pun­ko­wy, któ­re­go akcja ma miej­sce w wir­tu­al­nej rzeczywistości.  2 oso­by bio­rą­ce udział w grze wcie­lą się w role detek­ty­wów pro­wa­dzą­cych śledz­two i otrzy­ma­ją moż­li­wość czę­ścio­we­go reży­se­ro­wa­nia lar­pa. 8 osób wcie­li się w boty śled­cze o począt­ko­wo ogra­ni­czo­nych zdol­no­ściach i decy­zyj­no­ści. Ich zada­niem będzie odtwo­rze­nie praw­do­po­dob­ne­go prze­bie­gu będą­cych przed­mio­tem śledz­twa wyda­rzeń na…

 • Agenci Systemu

  Agenci Systemu

  Agen­ci Sys­te­mu to gami­stycz­no-nar­ra­ty­wi­stycz­na gra inspi­ro­wa­na fil­mem Matrix. Oso­by uczest­ni­czą­ce w lar­pie wcie­lą się w role tytu­ło­wych AGENTÓW SYSTEMU. To pro­gra­my kon­tro­lu­ją­ce ludzi w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Ich połą­cze­nie z SYSTEMEM zosta­ło zerwa­ne. W celu ana­li­zy pro­ble­mu dzie­sięć jed­no­stek spo­tka się wewnątrz symu­la­cji świa­ta w 2018 roku. Dla każ­dej z nich będzie to pierw­sze doświad­cze­nie poza wpły­wem cen­tral­ne­go…

 • System

  System

  Prze­jażdż­ka bez trzy­man­ki po wie­lo­po­zio­mo­wej zjeż­dżal­ni życia i gra­nia. Zalo­guj się i daj się ponieść eks­ta­zie wie­lo­wy­mia­ro­wej, mul­ti­sen­so­rycz­nej, nie­ogra­ni­czo­nej i ela­stycz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Zapo­mnij o sta­rym świecie! W kon­kur­sie lar­po­wym Zło­te Maski 2012 auto­rzy otrzy­ma­li nomi­na­cję do nagro­dy w kate­go­rii “Naj­lep­szy Sce­na­riusz” oraz zosta­li nagro­dze­ni Zło­tą Maską w kate­go­rii “Naj­lep­szy Zespół Mistrzów Gry”.