Agenci Systemu - BlackBox 3City

Agenci Systemu

Autor/zy:

Kon­wen­cja: cyber­punk, sys­tem

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest rok 2218. Wła­dzę na świe­cie spra­wu­je SYSTEM, sztucz­na inte­li­gen­cja stwo­rzo­na przez ludzi na począt­ku XXI wie­ku. Samo­dziel­nie inter­pre­tu­jąc pod­sta­wo­wy cel swo­je­go ist­nie­nia, zapew­nić bez­pie­czeń­stwo czło­wie­ko­wi, maszy­na wyrwa­ła się spod kon­tro­li. SYSTEM stwo­rzył wir­tu­al­ną rze­czy­wi­stość, w któ­rej funk­cjo­nu­ją nie­świa­do­mi nicze­go ludzie. Ide­al­na symu­la­cja roku 2018 jest śro­do­wi­skiem, w któ­rym sztucz­na inte­li­gen­cja może ich kon­tro­lo­wać i dbać o bez­pie­czeń­stwo. Do pra­cy uży­wa spe­cjal­nych pro­gra­mów AGENTÓW SYSTEMU dzia­ła­ją­cych wewnątrz wir­tu­al­ne­go świa­ta. Dla mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści SYSTEM oraz AGENCI SYSTEMU pozo­sta­ją w nie­usta­ją­cej komu­ni­ka­cji. Nie­prze­rwa­na wymia­na danych pozwa­la na bły­ska­wicz­ną ana­li­zę sytu­acji i pod­ję­cie decy­zji przez cen­tral­ny kom­pu­ter. Tak było do momen­tu zerwa­nia łączności…

Opis

Agen­ci Sys­te­mu to gami­­sty­cz­no-nar­ra­­ty­­wi­­sty­cz­na gra inspi­ro­wa­na fil­mem Matrix. Oso­by uczest­ni­czą­ce w lar­pie wcie­lą się w role tytu­ło­wych AGENTÓW SYSTEMU. To pro­gra­my kon­tro­lu­ją­ce ludzi w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Ich połą­cze­nie z SYSTEMEM zosta­ło zerwa­ne. W celu ana­li­zy pro­ble­mu dzie­sięć jed­no­stek spo­tka się wewnątrz symu­la­cji świa­ta w 2018 roku. Dla każ­dej z nich będzie to pierw­sze doświad­cze­nie poza wpły­wem cen­tral­ne­go kom­pu­te­ra. W trak­cie spo­tka­nia będą mogły zba­dać przy­czy­nę awa­rii SYSTEMU oraz napra­wić, zmo­dy­fi­ko­wać lub powstrzy­mać jego dal­sze funkcjonowanie.

Wymagania

Wyma­ga­ne stro­je: ele­ganc­kie lub eks­tra­wa­ganc­kie kostiu­my utrzy­ma­ne w kolo­rach czer­ni i bie­li; kostiu­my powin­ny umoż­li­wiać wygod­ne prze­cho­wy­wa­nie od kil­ku do kil­ku­na­stu nie­wiel­kich znacz­ni­ków (wiel­ko­ści pigu­łek) np. w kie­sze­ni lub toreb­ce; mile widzia­nym dodat­kiem będą ciem­ne okulary.

Ważne

Inspi­ra­cje fabu­lar­ne: film “Matrix” sióstr Wachow­skich, cykl “Robo­ty” Isa­aca Asi­mo­va, larp “Sys­tem” Mal­wi­ny Otto i Mar­ci­na Słowikowskiego.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.