Strona główna » Larpy » Agenci Systemu

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: cyber­punk, sys­tem

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

Larp poprowad­zono na:

Jest rok 2218. Władzę na świecie sprawu­je SYSTEM, sztucz­na inteligenc­ja stwor­zona przez ludzi na początku XXI wieku. Samodziel­nie inter­pre­tu­jąc pod­sta­wowy cel swo­jego ist­nienia, zapewnić bez­pieczeńst­wo człowiekowi, maszy­na wyr­wała się spod kon­troli. SYSTEM stworzył wirtu­al­ną rzeczy­wis­tość, w której funkcjonu­ją nieświado­mi niczego ludzie. Ide­al­na symu­lac­ja roku 2018 jest środowiskiem, w którym sztucz­na inteligenc­ja może ich kon­trolować i dbać o bez­pieczeńst­wo. Do pra­cy uży­wa spec­jal­nych pro­gramów AGENTÓW SYSTEMU dzi­ała­ją­cych wewnątrz wirtu­al­nego świa­ta. Dla maksy­mal­nej wyda­jnoś­ci SYSTEM oraz AGENCI SYSTEMU pozosta­ją w nieusta­jącej komu­nikacji. Nieprz­er­wana wymi­ana danych pozwala na błyskaw­iczną anal­izę sytu­acji i pod­ję­cie decyzji przez cen­tral­ny kom­put­er. Tak było do momen­tu zer­wa­nia łączności…

Opis

Agen­ci Sys­te­mu to gamisty­czno-nar­raty­wisty­cz­­na gra inspirowana filmem Matrix. Oso­by uczest­niczące w larpie wcielą się w role tytułowych AGENTÓW SYSTEMU. To pro­gramy kon­trolu­jące ludzi w wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci. Ich połącze­nie z SYSTEMEM zostało zer­wane. W celu anal­izy prob­le­mu dziesięć jed­nos­tek spot­ka się wewnątrz symu­lacji świa­ta w 2018 roku. Dla każdej z nich będzie to pier­wsze doświad­cze­nie poza wpły­wem cen­tral­nego kom­put­era. W trak­cie spotka­nia będą mogły zbadać przy­czynę awarii SYSTEMU oraz napraw­ić, zmody­fikować lub pow­strzy­mać jego dal­sze funkcjonowanie.

Wymagania

Wyma­gane stro­je: ele­ganck­ie lub ekstrawa­ganck­ie kostiumy utrzy­mane w kolorach czerni i bieli; kostiumy powin­ny umożli­wiać wygodne prze­chowywanie od kilku do kilku­nas­tu niewiel­kich znaczników (wielkoś­ci pigułek) np. w kieszeni lub tore­bce; mile widzianym dodatkiem będą ciemne okulary.

Ważne

Inspirac­je fab­u­larne: film “Matrix” sióstr Wachows­kich, cykl “Robo­ty” Isaa­ca Asi­mo­va, larp “Sys­tem” Mal­winy Otto i Marci­na Słowikowskiego.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry