System - BlackBox 3City

System

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: sys­tem

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000111110000000000000000000000
0000000000011111111100000000000000000000
0000000000111111110000000000000000000000
0000000001111110011000000000000000000000
0000000011111000000000000000000000000000
0000000011100000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000001000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000

Opis

Prze­jażdż­ka bez trzy­man­ki po wie­lo­po­zio­mo­wej zjeż­dżal­ni życia i gra­nia. Zalo­guj się i daj się ponieść eks­ta­zie wie­lo­wy­mia­ro­wej, mul­ti­sen­so­rycz­nej, nie­ogra­ni­czo­nej i ela­stycz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Zapo­mnij o sta­rym świecie!

W kon­kur­sie lar­po­wym Zło­te Maski 2012 auto­rzy otrzy­ma­li nomi­na­cję do nagro­dy w kate­go­rii “Naj­lep­szy Sce­na­riusz” oraz zosta­li nagro­dze­ni Zło­tą Maską w kate­go­rii “Naj­lep­szy Zespół Mistrzów Gry”.

Infografiki

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.