Strona główna » Larpy » System

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: sys­tem

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000111110000000000000000000000
0000000000011111111100000000000000000000
0000000000111111110000000000000000000000
0000000001111110011000000000000000000000
0000000011111000000000000000000000000000
0000000011100000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000001000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000

Opis

Prze­jażdż­ka bez trzy­man­ki po wielopoziomowej zjeżdżal­ni życia i gra­nia. Zaloguj się i daj się ponieść ekstazie wielowymi­arowej, mul­ti­sen­so­rycznej, nieogranic­zonej i elasty­cznej rzeczy­wis­toś­ci. Zapom­nij o starym świecie!

W konkur­sie lar­powym Złote Mas­ki 2012 autorzy otrzy­mali nom­i­nację do nagrody w kat­e­gorii “Najlep­szy Sce­nar­iusz” oraz zostali nagrodzeni Złotą Maską w kat­e­gorii “Najlep­szy Zespół Mis­trzów Gry”.

Infografiki

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry