Nightclub - BlackBox 3City

Nightclub

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 — 20

Larp popro­wa­dzo­no na:

“I need a man who’ll take a chance
On a love that burns hot eno­ugh to last
So when the night falls
My lone­ly heart calls”

I Wan­na Dan­ce With Some­bo­dy (Who Loves Me), Whit­ney Houston

Opis

Zno­je cięż­kie­go tygo­dnia zosta­wiasz w sobot­ni wie­czór za drzwia­mi klu­bu noc­ne­go. Sia­dasz przy barze, zama­wiasz drin­ka i wodzisz wzro­kiem za ludź­mi, któ­rzy co tydzień przy­cho­dzą tu w tym samym celu. Może tym razem nie skoń­czy się na jed­nym tań­cu, może wymie­ni­cie się nume­ra­mi, może spo­tkasz kogoś na resz­tę życia.

Nightc­lub to roman­tycz­ny larp o pod­ry­wa­niu, flir­to­wa­niu, zauro­cze­niu, zako­cha­niu, miło­ści po grób, osa­dzo­ny w kli­ma­cie klu­bu noc­ne­go lat ‘80. Histo­ria zosta­ła podzie­lo­na na akty, a posta­ci są inspi­ro­wa­ne tek­sta­mi kul­to­wych pio­se­nek tam­tej deka­dy.

Larp opie­ra się na fizycz­nej grze/grze cia­łem (poziom doty­ku zależ­ny od uczest­ni­ków) i odgry­wa­niu rela­cji roman­tycz­nych (role uni­sex, mogą poja­wić się wąt­ki nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­ne). Sce­na­riusz prze­wi­du­je odgry­wa­nie scen tań­ca i spo­ży­wa­nia alko­ho­lu. Nie zakła­da trud­nych tema­tów, któ­re mogą poja­wić się w grze wyłącz­nie z ini­cja­ty­wy uczestników.

Nagro­dy: zwy­cię­ska gra w kon­kur­sie Lar­po­we Lau­ry 2018.

Wymagania

Mile widzia­ne są stro­je, ele­men­ty stro­jów i rekwi­zy­ty w kli­ma­cie lat 80tych XX wieku.

Ważne

Larp prze­zna­czo­ny jest dla 20 zapi­sa­nych gra­czy, ale dopusz­cza udział „sta­ty­stów”, o ile zapo­zna­ją się przed wej­ściem i będą prze­strze­gać zasad wywie­szo­nych na drzwiach wej­ścio­wych klubu.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.