Strona główna » Larpy » Nightclub

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10 — 20

Larp poprowad­zono na:

“I need a man who’ll take a chance
On a love that burns hot enough to last
So when the night falls
My lone­ly heart calls”

I Wan­na Dance With Some­body (Who Loves Me), Whit­ney Houston

Opis

Zno­je ciężkiego tygod­nia zostaw­iasz w sobot­ni wieczór za drzwia­mi klubu noc­nego. Siadasz przy barze, zamaw­iasz drin­ka i wodzisz wzrok­iem za ludź­mi, którzy co tydzień przy­chodzą tu w tym samym celu. Może tym razem nie skończy się na jed­nym tańcu, może wymieni­cie się numera­mi, może spotkasz kogoś na resztę życia.

Night­club to roman­ty­czny larp o podry­wa­niu, flir­towa­niu, zau­rocze­niu, zakocha­niu, miłoś­ci po grób, osad­zony w kli­ma­cie klubu noc­nego lat ‘80. His­to­ria została podzielona na akty, a postaci są inspirowane tek­sta­mi kul­towych piosenek tamtej dekady.

Larp opiera się na fizy­cznej grze/grze ciałem (poziom dotyku zależny od uczest­ników) i odgry­wa­niu relacji roman­ty­cznych (role uni­sex, mogą pojaw­ić się wąt­ki niehetero­nor­maty­wne). Sce­nar­iusz przewidu­je odgry­wanie scen tań­ca i spoży­wa­nia alko­holu. Nie zakła­da trud­nych tem­atów, które mogą pojaw­ić się w grze wyłącznie z inic­jaty­wy uczestników.

Nagrody: zwycięs­ka gra w konkur­sie Lar­powe Lau­ry 2018.

Wymagania

Mile widziane są stro­je, ele­men­ty stro­jów i rek­wiz­y­ty w kli­ma­cie lat 80tych XX wieku.

Ważne

Larp przez­nac­zony jest dla 20 zapisanych graczy, ale dopuszcza udzi­ał „statys­tów”, o ile zapoz­na­ją się przed wejś­ciem i będą przestrze­gać zasad wywies­zonych na drzwiach wejś­ciowych klubu.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Przewiń do góry