Dydaktycy - BlackBox 3City

Dydaktycy

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

W tym

3
1
1

Larp popro­wa­dzo­no na:

W Dal­ton High Scho­ol od daw­na nie dzie­je się dobrze. Dwa lata temu szko­ła była tema­tem gło­śne­go zagi­nię­cia uczen­ni­cy, o któ­rym trą­bi­ły gaze­ty w całym sta­nie. Osta­tecz­nie spra­wa zosta­ła umo­rzo­na przez poli­cję, zaś jeden z nauczy­cie­li zwol­nio­ny w podej­rza­nych oko­licz­no­ściach. Rok wcze­śniej inny nauczy­ciel wdał się w romans z uczen­ni­cą ostat­niej kla­sy, spro­wa­dza­jąc na liceum falę krytyki.
Teraz na jaw wyszła kolej­na afe­ra. Do dyrek­cji zgło­sił się ojciec jed­nej z uczen­nic, oskar­ża­jąc inną uczen­ni­cę Dal­ton o cyber­prze­moc i dopro­wa­dze­nie jego młod­szej cór­ki do pró­by samo­bój­czej. W cza­sach pan­de­mii, gdy wszyst­kie lek­cje zosta­ły prze­nie­sio­ne do Sie­ci, cyber­prze­moc wśród uczniów wyraź­nie przy­bra­ła na sile.

Opis


Dal­ton High Scho­ol to nie pierw­sza i nie ostat­nia szko­ła, któ­ra zma­ga się z prze­mo­cą
wśród uczniów. Gdy jed­nak jed­na z uczen­nic pró­bu­je popeł­nić samo­bój­stwo, a jej rodzi­ce
zgła­sza­ją spra­wę na poli­cję, dyrek­cja nie może dłu­żej odwra­cać wzroku.

Gro­no peda­go­gicz­ne (w oso­bach: dyrek­to­ra szko­ły, psy­cho­log oraz wice­dy­rek­to­ra) zebra­ło
się, by obra­do­wać, co zro­bić nie tyl­ko z uczen­ni­ca­mi, ale i cyber­bul­ly­in­giem wśród
uczniów. Ze wzglę­du na wagę oskar­żeń, do roz­mo­wy zosta­li zapro­sze­ni tak­że rodzi­ce
uczen­nic, o któ­rych mowa – mat­ka uczen­ni­cy oskar­ża­nej o pod­ju­dza­nie do cyber­prze­mo­cy
wobec kole­żan­ki, a tak­że ojciec ofia­ry całe­go zda­rze­nia.
Kto pono­si winę za to, co się sta­ło? Czy uda im się wypra­co­wać jakiś kom­pro­mis i
zde­cy­do­wać, co powin­no stać się z głów­ną pro­wo­dyr­ką całe­go zaj­ścia? I wresz­cie — gdzie
leży gra­ni­ca mię­dzy pry­wat­ny­mi nie­chę­cia­mi doro­słych a zacho­wa­niem nastolatków?

Lista wakatów

  • James Har­ris (44 lata) – dyrek­tor Dal­ton High Scho­ol od prze­szło dwu­na­stu już lat. Szko­le poświę­cił więk­szość swo­je­go życia. Przy­tło­czo­ny nad­mia­rem nowych obo­wiąz­ków zwią­za­nych ze zdal­nym naucza­niem i zdal­nym pro­wa­dze­niem szko­ły. Budzi sza­cu­nek wśród uczniów i nauczycieli.
  • Richard Car­ter (41 lat) – wice­dy­rek­tor i nauczy­ciel mate­ma­ty­ki. Bar­dzo lubia­ny. Ucznio­wie star­szych klas trak­tu­ją go nie­mal jak przy­ja­cie­la. Zda­je sobie spra­wę z tego, jak duży wpływ ma na mło­de umy­sły. Jego wycho­wan­ko­wie tra­fia­ją do naj­lep­szych college’y, a sam Car­ter jest wycho­waw­cą zarów­no Amber Ander­son, jak i Ali­ce Thomp­son. Nie wszy­scy jed­nak uwa­ża­ją go za taki ide­ał, za jaki chciał­by uchodzić.
  • Judy/Jack Mar­tin (32 lata) – psy­cho­log szkolny/a, pracujący/a w Dal­ton od dwóch lat. Empatyczny/a i stojący/a po stro­nie uczniów, ale też uparty/a. Ma swo­ją teo­rię doty­czą­cą winy za znę­ca­nie się nad Ali­ce Thompson. 
  • Bru­ce Thomp­son (42 lata) – ojciec Ali­ce Thomp­son. Oskar­ża uczen­ni­cę Amber Ander­son o cyber­prze­moc i dopro­wa­dze­nie jego młod­szej cór­ki do pró­by samo­bój­czej. Twier­dzi, że ma dowo­dy na popar­cie swo­ich słów. Absol­went Dal­ton High School.
  • Helen Ander­son (42 lata) – mat­ka uczen­ni­cy oskar­ża­nej o bycie lider­ką gru­py prze­śla­du­ją­cej cór­kę Bruce’a Thomp­so­na. Absol­went­ka Dal­ton High Scho­ol, daw­na kró­lo­wa szkoły.

Wymagania

Choć gra nie wyma­ga spe­cjal­nie przy­go­to­wy­wa­nych stro­jów, mile widzia­ne będą stro­je w sty­lu busi­ness casual.

Ważne

Larp poru­sza temat depre­sji i prze­mo­cy, a tak­że wyklu­cze­nia i samo­bójstw wśród nieletnich.
Ze wzglę­du na swo­ją tema­ty­kę, gra prze­zna­czo­na jest dla gra­czy pełnoletnich.
W grze nie­do­pusz­czal­ny jest crossplay.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.