Rękawiczki - BlackBox 3City

Rękawiczki

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Zna­la­złam w sobie siłę,
żaden czło­wiek mi jej nie odbierze.
człowieka
moż­na zastąpić.
zapła­ci­łam za tę naukę
cenę, któ­rej jest warta.” 

Anna Świrsz­czyń­ska, “Ognio­trwa­ły uśmiech” — fragment.

Opis

War­sza­wa, 1939 rok. Gra­cze wcie­lą się w gru­pę histo­ry­ków sztu­ki z Uni­wer­sy­te­tu Drez­deń­skie­go, któ­rzy otrzy­ma­li zada­nie od same­go Füh­re­ra. Mają prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję Son­de­rau­ftrag Linz – objąć prze­wod­ni­cze­nie nad komi­sją pozy­sku­ją­cą dzie­ła sztu­ki z pod­bi­tych tery­to­riów. Obra­zy, rzeź­by i anty­ki wszel­kie­go rodza­ju powin­ny zostać ska­ta­lo­go­wa­ne, a następ­nie wywie­zio­ne do Nie­miec, gdzie powsta­nie naj­więk­sze muzeum na świe­cie. To dobre dla obiek­tów. Będą bez­piecz­ne poza tere­nem walk.

Tema­tem gry jest kon­flikt roz­gry­wa­ją­cy się we wnę­trzu każ­dej z posta­ci, gdy pra­ca zmu­sza ją do udzia­łu w coraz bar­dziej moral­nie obcią­ża­ją­cych pro­ce­de­rach. Gra daje pole do eks­plo­ro­wa­nia kon­flik­tu w psy­chi­ce czło­wie­ka, spo­wo­do­wa­ne­go nie­moż­li­wo­ścią pogo­dze­nia obo­wiąz­ków, wyni­ka­ją­cych z wyko­ny­wa­nej pra­cy, z pry­wat­ny­mi prze­ko­na­nia­mi moralnymi.Czy napraw­dę ma się wol­ny wybór? I gdzie leży gra­ni­ca tego, co jeste­śmy w sta­nie zro­bić z roz­ka­zu lub dla wyż­szej konieczności?

W skró­cie: nar­ra­cyj­na gra o powin­no­ści, dege­ne­ra­cji i wol­nym wybo­rze. Zawie­ra bom­bar­do­wa­nia, mono­lo­gi, sty­lo­we impre­zy na Pra­dze oraz pale­nie książek.

Wymagania

Gra jest fre­efor­mem. Mile widzia­ne stro­je nawią­zu­ją­ce do epo­ki lub uni­wer­sal­ny zestaw: czar­ne spodnie + czar­ny golf.

Ważne

Żeby zagrać tę grę NIE TRZEBA znać się na sztuce.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.