Grota I - BlackBox 3City

Grota I

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Prze­ci­ska­jąc się przez cia­sny prze­smyk wąskiej doli­ny, napo­ty­ka­cie przed sobą Śmierć.
Ostry deszcz zagłu­sza echo ludz­kie­go szlo­chu. Po ska­li­stych ścia­nach roz­le­ga się krzyk, a po kamie­ni­stym pod­ło­żu spły­wa stru­mień wody, któ­ra nabie­ra obję­to­ści i pręd­ko­ści. Wasz instynkt prze­trwa­nia jest sil­niej­szy od emo­cji, któ­re wasze ple­mię teraz odczu­wa. Zaczy­na­cie wspi­nać się po stro­mej ścia­nie, widząc przed wami wasze schro­nie­nie — Gro­tę. Zanu­rza­cie się powo­li w ciem­ność, szum napie­ra­ją­ce­go stru­mie­nia powo­li cich­nie, a ryk burzy sta­je się szep­tem. Idzie­cie w ciem­no­ści, jeden za dru­gim, trzy­ma­jąc się za ramię, aż w koń­cu poza biciem wła­snych serc, sły­szy­cie tyl­ko Szlo­cha­ją­ce Echo.”

Opis

Gru­pa pre­hi­sto­rycz­ne­go ple­mie­nia prze­mie­rza wąwóz na tere­nie dzi­siej­szych gór Świę­to­krzy­skich. Ucie­ka­ją przed burzą, któ­ra zaczę­ła zale­wać prze­smyk i ich jedy­nym spo­so­bem na oca­le­nie jest wspi­nacz­ka w głąb ciem­nej groty.

Gro­ta jest opo­wie­ścią o natu­rze ludz­kich uczuć i emo­cji, oto­czo­na immer­syj­ną ciem­no­ścią i ogrze­wa­na cie­płem ogni­ska domowego.

Prze­bieg wyda­rzeń gry ma wpływ na larp Gro­ta II.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.