Strona główna » Larpy » Grota I

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

Larp poprowad­zono na:

“Prze­ciska­jąc się przez cias­ny przes­myk wąskiej doliny, napo­tyka­cie przed sobą Śmierć.
Ostry deszcz zagłusza echo ludzkiego szlochu. Po skalistych ścianach rozle­ga się krzyk, a po kamienistym podłożu spły­wa stru­mień wody, która nabiera obję­toś­ci i pręd­koś­ci. Wasz instynkt przetr­wa­nia jest sil­niejszy od emocji, które wasze plemię ter­az odczuwa. Zaczy­na­cie wspinać się po stromej ścian­ie, widząc przed wami wasze schronie­nie — Grotę. Zanurza­cie się powoli w ciem­ność, szum napier­a­jącego stru­mienia powoli cich­nie, a ryk burzy sta­je się szeptem. Idziecie w ciem­noś­ci, jeden za drugim, trzy­ma­jąc się za ramię, aż w końcu poza biciem włas­nych serc, słyszy­cie tylko Szlocha­jące Echo.”

Opis

Gru­pa pre­his­to­rycznego plemienia przemierza wąwóz na tere­nie dzisiejszych gór Świę­tokrzys­kich. Ucieka­ją przed burzą, która zaczęła zale­wać przes­myk i ich jedynym sposobem na ocale­nie jest wspinacz­ka w głąb ciem­nej groty.

Gro­ta jest opowieś­cią o naturze ludz­kich uczuć i emocji, otoc­zona immer­syjną ciem­noś­cią i ogrze­wana ciepłem ogniska domowego.

Prze­bieg wydarzeń gry ma wpływ na larp Gro­ta II.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Przewiń do góry