Decyzja Persefony - BlackBox 3City

Decyzja Persefony

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 13

Larp popro­wa­dzo­no na:

Tysią­ce lat temu, na począt­ku ery ato­mo­wej, ludz­kość stwo­rzy­ła pozy­tro­no­we­go robo­ta. Z pomo­cą tych życz­li­wych sług homo sapiens osie­dli­li się w pięć­dzie­się­ciu odle­głych pla­net. Świa­ty Prze­strzeń­ców były raja­mi, wol­ne od woj­ny, wol­ne od cho­rób, wol­ne od trosk. Wszyst­kie potrze­by ich miesz­kań­ców zaspo­ka­ja­ła armia posłusz­nych robo­tów. Tym­cza­sem Zie­mia sta­ła się prze­lud­nio­nym ulem, a jej popu­la­cja skry­ła się w sta­lo­wych jaski­niach, odrzu­ca­jąc robo­ty i wyż­szy stan­dard życia, jaki mogły zapewnić.

Ale sto lat temu, po mile­niach prze­pa­trzo­nych wgłąb sie­bie, Zie­mia zało­ży­ła nowe kolo­nie — choć bez uży­cia robo­tów. Te nowe świa­ty Osad­ni­ków przy­nio­sły boom tech­no­lo­gicz­ny i eko­no­micz­ny i szyb­ko rzu­ci­ły wyzwa­nie dla potę­gi prze­strzeń­ców. Woj­na może wybuch­nąć w każ­dej chwili.

Jest też szan­sa na pokój… Zała­ma­nie się kli­ma­tu na nale­żą­cej do prze­strzeń­ców pla­ne­cie Per­se­fo­na zmu­si­ło jej lud­ność do zor­ga­ni­zo­wa­nia prze­pro­wadz­ki w cią­gu naj­bliż­szych dzie­się­cio­le­ci. Tym­cza­sem na nie­da­le­kim, osad­ni­czym świe­cie Echo wybuchł kry­zys gospo­dar­czy. Aby pro­jekt ter­ra­for­ma­cyj­ny odniósł suk­ces potrze­ba tysię­cy nowych rąk do pracy.
Ludz­kich rąk.

Czy prze­strzeń­cy i osad­ni­cy są zdol­ni do porzu­ce­nia dzie­lą­cych ich róż­nic? Czy znaj­dą spo­sób na współ­pra­cę i koeg­zy­sten­cję? A może po pro­stu porzu­cą oba światy?…

Opis

Decy­zja Per­se­fo­ny (org. Per­se­pho­ne­’s Cho­ice) to gra w sty­lu retro SF osa­dzo­na we wszech­świe­cie słyn­nych opo­wie­ści o robo­tach Iza­aka Asi­mo­va. Gra­cze wcie­lą się w role dyplo­ma­tów, naukow­ców i robo­tó pod­czas deba­ty na temat przy­szło­ści Per­se­fo­ny i całej ludzkości. 

Inspi­ra­cją do powsta­nia gry był larp Per­se­pho­ne­’s Gift Danie­la Kane­’a i MIT Assas­sins Guild.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.