Strona główna » Larpy » Decyzja Persefony

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: dra­mat, sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 13

Larp poprowad­zono na:

Tysiące lat temu, na początku ery ato­m­owej, ludzkość stworzyła pozytronowego rob­o­ta. Z pomocą tych życ­zli­wych sług homo sapi­ens osiedlili się w pięćdziesię­ciu odległych plan­et. Światy Przestrzeńców były raja­mi, wolne od wojny, wolne od chorób, wolne od trosk. Wszys­tkie potrze­by ich mieszkańców zaspoka­jała armia posłusznych robot­ów. Tym­cza­sem Ziemia stała się prze­lud­nionym ulem, a jej pop­u­lac­ja skryła się w stalowych jask­ini­ach, odrzu­ca­jąc robo­ty i wyższy stan­dard życia, jaki mogły zapewnić.

Ale sto lat temu, po mile­ni­ach przepa­tr­zonych wgłąb siebie, Ziemia założyła nowe kolonie — choć bez uży­cia robot­ów. Te nowe światy Osad­ników przyniosły boom tech­no­log­iczny i eko­nom­iczny i szy­bko rzu­ciły wyzwanie dla potę­gi przestrzeńców. Woj­na może wybuch­nąć w każdej chwili.

Jest też szansa na pokój… Zała­manie się kli­matu na należącej do przestrzeńców planecie Perse­fona zmusiło jej lud­ność do zor­ga­ni­zowa­nia przeprowadz­ki w ciągu najbliższych dziesię­ci­ole­ci. Tym­cza­sem na niedalekim, osad­niczym świecie Echo wybuchł kryzys gospo­dar­czy. Aby pro­jekt ter­rafor­ma­cyjny odniósł sukces potrze­ba tysię­cy nowych rąk do pracy.
Ludz­kich rąk.

Czy przestrzeń­cy i osad­ni­cy są zdol­ni do porzuce­nia dzielą­cych ich różnic? Czy zna­jdą sposób na współpracę i koegzys­tencję? A może po pros­tu porzucą oba światy?…

Opis

Decyz­ja Perse­fony (org. Perse­phone’s Choice) to gra w sty­lu retro SF osad­zona we wszechświecie słyn­nych opowieś­ci o rob­o­t­ach Iza­a­ka Asi­mo­va. Gracze wcielą się w role dyplo­matów, naukow­ców i robotó pod­czas debaty na tem­at przyszłoś­ci Perse­fony i całej ludzkości. 

Inspiracją do pow­sta­nia gry był larp Perse­phone’s Gift Daniela Kane’a i MIT Assas­sins Guild.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry