Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.76 — Decyzja Persefony

Czas: 08.02.2020 r. godz. 16:00

Wiemy, jak bard­zo nasza pub­liczność lubi larpy SF. Reg­u­larnie zabier­amy więc Was w kos­mos. Najczęś­ciej prze­bywa­cie z nami na pokładach różnych statków kos­micznych. Rzadziej na powierzch­ni plan­et. A z rzad­ka prezen­tu­je­my sce­nar­iusze, które dają Wam okazję by stać się robot­em. Ponieważ poprzed­nia taka gra — larp Elek­tryczne Owce — stał się waszym ulu­bionym, postanow­iliśmy wyszukać kole­jną grę o podob­nej tem­atyce. W kanon­ie SF androidy i cybor­gi kojarzą się z właśnie z Dick­iem… No i powieś­ci­a­mi Asimova. 

Larp, który dla Was poprowadz­imy czer­pie z samego źródła: try­logii wyżej wymienionego tytana SF, którą rozpoczęła powieść Ja, Robot. I z której pochodzą słynne 3 Prawa Robotyki. 

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Decyzja Persefony

08.02.2020 r. godz. 16:00Cena bile­tu 40 zł. 

Przewiń do góry