BlackBox No.76 — Decyzja Persefony

Czas: 08.02.2020 r. godz. 16:00

Wie­my, jak bar­dzo nasza publicz­ność lubi lar­py SF. Regu­lar­nie zabie­ra­my więc Was w kosmos. Naj­czę­ściej prze­by­wa­cie z nami na pokła­dach róż­nych stat­ków kosmicz­nych. Rza­dziej na powierzch­ni pla­net. A z rzad­ka pre­zen­tu­je­my sce­na­riu­sze, któ­re dają Wam oka­zję by stać się robo­tem. Ponie­waż poprzed­nia taka gra — larp Elek­trycz­ne Owce — stał się waszym ulu­bio­nym, posta­no­wi­li­śmy wyszu­kać kolej­ną grę o podob­nej tema­ty­ce. W kano­nie SF andro­idy i cybor­gi koja­rzą się z wła­śnie z Dic­kiem… No i powie­ścia­mi Asimova. 

Larp, któ­ry dla Was popro­wa­dzi­my czer­pie z same­go źró­dła: try­lo­gii wyżej wymie­nio­ne­go tyta­na SF, któ­rą roz­po­czę­ła powieść Ja, Robot. I z któ­rej pocho­dzą słyn­ne 3 Pra­wa Robotyki. 

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Decyzja Persefony

08.02.2020 r. godz. 16:00Cena bile­tu 40 zł.