Zaklęci - BlackBox 3City

Zaklęci

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 — 30

Larp popro­wa­dzo­no na:

W cza­sach nim nastał porzą­dek, przed wycię­ciem lasów, nim upo­rząd­ko­wa­no linię brze­go­wą, a całą zie­mię odda­no pod upra­wy, w cie­niach led­wo dostrze­gal­nych kątem oka i pod zie­mią, po któ­rej cho­dzi­li­śmy miesz­ka­ło coś nie­ludz­kie­go. Zanim nad­szedł czas rozu­mu, któ­ry znisz­czył magię, pod­ziem­ne stwo­rze­nia Pół­no­cy bawi­ły się, tań­czy­ły i pra­gnę­ły być bli­sko ludzi.

Cza­sa­mi mło­dy męż­czy­zna lub kobie­ta wkra­cza­li do lasu w noc let­nie­go prze­si­le­nia i wpa­da­li w oko jed­nej z pod­ziem­nych istot. Zwa­bia­no ich do sal Kró­la Gór, gdzie zapo­mi­na­li o cza­sie, miło­ści, lojal­no­ści i wszyst­kim, co po sobie zosta­wi­li. Tam tkwi­li nawet na set­ki lat, zanim powró­cić mogli do świa­ta, któ­ry się zmienił.

Opis

Larp nie­my, rucho­wy, tanecz­ny. Odby­wa się po ciem­ku, w ogra­ni­czo­nym oświe­tle­niu. Opo­wia­da o Ludziach i Isto­tach z Cie­nia i Magii, o wabie­niu, o utra­cie pamię­ci jak i same­go sie­bie. Oraz o odna­le­zie­niu dro­gi powrot­nej do domu. O rze­czach przy­wo­łu­ją­cych cię z powro­tem do domu: wie­rze, miło­ści i nadziei. 

Zaklę­ci to Sło­wiań­ska adap­ta­cja lar­pu Zacza­ro­wa­ni , któ­ra mia­ła swo­ją pre­mie­rę pod­czas Sztok­holm­skie­go Festi­wa­lu Lar­po­we­go w roku 2018. Auto­rem adap­ta­cji jest Rafał Matraszek. 

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia wstę­pu fabu­lar­ne­go w for­mie audio. Tekst czy­ta Adrian­na Adam­ska, mon­taż wyko­nał Rafał Matraszek.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.